מדור סגל אקדמי

הדפסה

MPj043319300001פטור משכ"ל

שכר לימוד לתואר באוניברסיטה

האוניברסיטה מעניקה פטור משכר לימוד לבני משפחה של חברי הסגל הבכיר מקרבה ראשונה אשר נרשמים ללימודים באוניברסיטה. בקשות לפטור בשכ"ל תוגשנה לאגף משאבי אנוש בטפסים מתאימים אשר ניתן להוציאם מאתר האינטרנט של האגף.

 

שכר לימוד לתואר במוסדות/ אוניברסיטאות מחוץ לאוניברסיטה

כמו כן האוניברסיטה משתתפת במימון שכ"ל של בני משפחה של חברי הסגל הבכיר מקרבה ראשונה אשר לומדים במוסדות האקדמיים השונית ,המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,(והממומנים ע"י ות"ת) וזאת בתנאי שתחום הלימוד שניבחר לא קיים באוניברסיטה (למעט המחלקה אליה שייך חבר הסגל). את הבקשות להשתתפות בשכר הלימוד יש להגיש לאגף למינהל ומשאבי אנוש בטפסים המתאימים שניתן להוציאם מאתר האינטרנט של האגף ובמקביל לאישור משנה לנשיא.

 

אירועי סגל

שי לשמחותיו האישיות של העובד:
שמחותיו האישיות של עובד, יצוינו בדרך של מתן שי אישי.
פירוט השמחות האישיות:

  • נישואיי העובד.
  • נישואיי בן/ בת העובד.
  • הולדת בן/ בת.
  • בר-מצווה של בן/ בת של העובד.
  • הולדת נכד/ נכדה של העובד.

אופן הביצוע:
*איש הסגל יעביר הודעה בכתב, בחתימתו, לרמ"ד סגל אקדמי ובו יצוין האירוע בצירוף מסמך המעיד על האירוע (הזמנה וכיוצ"ב).
לרגל השמחה האישית יקבל העובד שי מהאוניברסיטה .

 

 

 

 

השתלמות ארוכת טווח

השתלמויות ארוכות טווח מתקיימות בכדי לשפר את הרמה המקצועית של הסגל הבכיר הפעיל מחקרית, להשלמת מיומנויות ולהתעדכן בנושאים שחלו בהם שינויים וחידושים, במטרה להעלות את הרמה המקצועית של חברי הסגל האקדמי הבכיר בעלי קביעות. השתלמות נועדה לאפשר לחבר סגל הוראה בעל מינוי אקדמי להיות מעורב בנעשה בתחומו באקדמיה.

האפשרות ליציאה להשתלמות אינה חלק מתנאי העסקה האישיים של הסגל ולא תיצור זכות אישית מוקנית מכוח הסכם כלשהו. על מי שמבקש לצאת להשתלמות, להגיש לרמ"ח תוכנית מפורטת להשתלמות או למחקר שתועבר למשנה לנשיא.
וועדת השתלמויות מתכנסת בחודשים פברואר/מרץ כל שנה.

בתקופת ההשתלמות, תשולם לחבר הסגל משכורתו השוטפת (למעט תוספות תפקיד).


סוגי ההשתלמויות :

  • השתלמות ארוכת טווח לשנה שלמה.
  • השתלמות לסמסטר אחד.


אופן הגשת הבקשה להשתלמות:
הבקשה תכיל את הפרטים הבאים: מטרת ההשתלמות ותוכנית קצרה של העבודה המחקרית בזמן ההשתלמות בציון הארצות והמרכזים המדעיים שבהם מתכוון חבר הסגל לבלות את ההשתלמות , תוך ציון תאריכי השהות המתוכננים בכל מרכז.

הבקשה תאושר על ידי ראש היחידה האקדמית שאליה משתייך חבר הסגל ותועבר ללשכת הסגל האקדמי לאישור ועדת ההשתלמות ארוכת הטווח.
הוועדה תדון בבקשה בהתחשב בזכות חבר הסגל לקבל את ההשתלמות ובצרכי האוניברסיטה.

השתלמות ארכות טווח - ניתנת לחבר סגל בכיר העוסק במחקר, לאחר שש (6) שנות הוראה באוניברסיטה בסגל הבכיר. על חבר הסגל להיות בעל קביעות.

 

 

 

 

בקשה ליציאה לכנס

 

עדכון אחרון ב-שלישי, 18 יוני 2013 13:42