מדור שכר - רישום מיון ודיווח

הדפסה

ידיעון עובדי מנהלה

תקופת העסקה

  • הסכם עבודה אישי עליו חותם כל עובד הינו לתקופה בלתי קצובה, אשר תחילתה במועד חתימת ההסכם וסיומה בתום מתן הודעה מוקדמת בכתב מטעם אחד הצדדים למשנהו על רצונו בסיום ההסכם, מכל סיבה שהיא. אורכה של תקופת ההודעה המוקדמת יהיה בהתאם להוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.
  • במהלך תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים או להתפטרות יהיה העובד חייב להמשיך בעבודתו באוניברסיטה בפועל, ולבצע העברת תפקיד מסודרת, בהתאם לדרישת האוניברסיטה. האוניברסיטה תהא רשאית לוותר על עבודתו של העובד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת.
  • האוניברסיטה תהא רשאית להפסיק את עבודתו של העובד באוניברסיטה לאלתר, ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי שתהיה חייבת בתשלום תמורת הודעה מוקדמת, ו/או בתשלום פיצויי פיטורים, בנסיבות השוללות הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 10 לחוק הודעה מוקדמת ולסעיפים 16-17 לחוק פיצויי פיטורים, כגון במקרים של מעילה באמון, הפרת חובת הנאמנות, הפרת משמעת וכיוצ"ב.

 

עדכון אחרון ב-שלישי, 18 יוני 2013 11:46