shay 2

דבר יושב ראש אגודת הסטודנטים היוצא, שי שחף     

סטודנטים יקרים,

אגודת הסטודנטים אשר כיהנה בשנה וחצי האחרונות סיימה את תפקידה ואגודה חדשה תופסת את מקומה בימים אלה. על כן, חשוב לסכם תקופה משמעותית זו מחד ולברך ולאחל הצלחה מאידך.

השנה וחצי האחרונות היוו תקופה חדשה, משמעותית ופורצת דרך בחיי הסטודנטים, בחיי האוניברסיטה ובחיי שלי, שנה וחצי בהן הכנסנו רוח חדשה לאקדמיה. הייתה לי את הזכות לפעול כדי לייצג ולשרת את הסטודנטים ואת האוניברסיטה אל מול כל אתגר שהופיע ואיים לשבש את החיים הסטודנטיאליים ותקינותם.

זכיתי להיות שותף לתהליכים אקדמיים, חינוכיים, תרבותיים וערכיים משמעותיים שקרו ושעדיין קורים בקמפוס וכולי תקווה כי הם יגיעו לסיומם בהצלחה.

לא ניתן לסכם את התקופה בלי להזכיר את תהליך הפיכתו של המרכז לאוניברסיטה, לו היו שותפים הסטודנטים, בראשותי. הייתה זו שותפות מלאה אשר היוותה משקל מאזניים בהחלטות רבות ובהתוויית הדרך. 

חשוב לי להזכיר שיו"ר ואגודה חדשה כבר נבחרו ואאחל להם הצלחה בכל. בנוסף, אני יודע כי לאחר השנה וחצי האחרונות האגודה נשארת עם מצע פורה לפעילות ענפה ורבה וכי אגודת הסטודנטים באוניברסיטת אריאל בדרכה להיות אחת האגודות החזקות בישראל.

לסיכום, אומר תודה לכולם על כך שהאמנתם בנו ושנתתם לנו את המנדט להשפיע ולעשות.

 

תודה רבה,

שי שחף.


alt חזור