The Seventh International Conference on
Material Technologies and Modeling
MMT-2012

INDEX OF THE AUTHORS

Name

Papers

 

Name

Papers

 

Name

Papers

Abrukov S.

2-1-6

Kavousanakis M. 3-8-16

Pupyshev A.

1-169-173

Abrukov V.

2-1-6

Kayryev N.

1-97-102

Pushkar S.

4-64-69

Agranovich G.

4-1-7
4-32-41
4-102-108

Kazanski B.

1-238-247
1-295-301

Rapekta S.

1-1-6

Al-Abboodi A.

3-25-32

Kevrekidis I.

3-8-16  

Ratsin Sh.

4-8-13

Al-Tamimi M.

3-17-24

Khachaturyan A.

4-26-31
4-75-81

Rekvava P.

4-42-52

Aneli J.

3-33-40
3-41-48

Khalikova G.

1-229-237

Remnev G.

1-174-179

Antsiferov V.

1-1-6

Kharchenko .

1-54-61

Resnik B.

4-70-74

Arbatan T.

3-25-32

Khlghatyan Z.

4-26-31
4-75-81

Ribakov Y.

4-20-25
4-32-41
4-70-74

Artyukh A.

2-79-89

Kim Jong Min

2-67-71

Robador M.

4-53-63

Asatryan N.

4-26-31

Kim Kinam

2-67-71

Rogozhnikov G.

1-1-6

Astashina N.

1-1-6
1-295-301

Kitaeva D.

1-248-255

Rudaev Ya.

1-248-255

Avtokratova E.

1-72-77

Kochakov V.

2-1-6

Rudenko A.

1-121-130
1-131-138
1-139-151
1-288-294

Aydogan D.

1-97-102

Kossenko A.

1-238-247
1-295-301

Ryltsev R.

1-152-160

Bahzenov E.

1-164-168

Kovarik T.

1-25-32

Sadovniko S.

1-78-84

Barsky E.

1-183-205

Krymskiy S.

1-72-77

Sarvi F.

3-25-32

Basilaia G.

3-33-40

Kuchaynov A.

2-67-71

Savelyeva  M.

1-17-24

Belinsky M.

2-7-40

Kuchumov B.

2-67-71

Selivorstov V.

1-256-260

Ben Chaim M.

3-33-40
3-41-48

Kuipers U.

1-103-110

Shamanauri L.

3-41-48

Bick A.

4-8-13

Kulikova T.

1-7-10
1-11-16

Shanchurov S.

1-161-163
1-164-168

Bormashenko E.

3-49-55

Kurlov A.

1-78-84

Shen Wei   

3-17-24
3-25-32

Borodianskiy K.

1-256-260

Kuznetsov Y.

1-238-247

Shevchenko A.

1-121-130
1-288-294

Brand  M.

4-102-108

Kvashnin D.

2-79-89

Shubin A.

1-11-16

Bruning J.

2-79-89

Lee Chang-Won

2-67-71

Shubin B.

1-174-179

Burdzieva O.

4-82-95

Lelevkin V.

1-85-90
1-91-96
1-97-102

Shunyaev K.

1-7-10
1-11-16
1-169-173

Bykov V.

1-7-10
1-11-16

Lepinskih V.

1-164-168

Sitdikov O.

1-72-77

Chan P. Pui Yik

3-25-32

Levy G.

4-1-7

Slobodyan M.

1-174-179  

Chernozatonskii L.

2-79-89

Lew B. 

4-8-13

Smirnov A.

2-1-6

Chertkova A.

1-85-90

Lhotak P.

1-25-32

Stasik A.

1-169-173

Chigrinov V.

2-41-50

Li L.

3-25-32

Stejskal F.

1-25-32

Chwastek K.

1-62-71

Li M.

3-17-24

Stockman M.

2-67-71

Colosqui C.

3-8-16

Lokshina I.

1-54-61

Strelkova I.

1-174-179

Davitashvili T.

4-14-19

Lugovskoy A. 1-295-301

Sulaimanova S.

1-248-255

Delkov A.

1-17-24

Lugovskoy S.

1-54-61
1-295-301

Surovcev G.

1-164-168

Dotsenko Y.

1-256-260

Maltseva E.

2-67-71

Szczyglowski J.

1-62-71

Duchek P.

1-25-32

Markarashvili E.

3-41-48

Tian J.     

3-17-24
3-25-32

Egorov Y.

1-174-179

Markushev M.

1-72-77

Timchenko I.

4-14-19

Ensikat Hans-Jurgen

3-1-7

Mauntz M.

1-103-110

Tkachev N.

1-47-53

Estemirova S.

1-33-39

Mayorova A.

1-7-10

Tokarev A.

1-85-90
1-91-96

Fetisov A.

1-33-39

Mdivani K.

4-42-52

Trachtengertz L.

4-8-13

Fishman A.

1-33-39
1-40-46
1-47-53

Melkov D.

4-82-95

Trifonov V.

1-229-237

Gainullina I.

1-54-61

Melkozerov M.

1-17-24

Uporov S.

1-33-39
1-40-46

Galstyan N.

4-26-31
4-75-81

Mitrofanov V.

1-33-39
1-40-46

Vasilyev A. I

2-1-6

Gegner J.

1-103-110
1-206-228
1-261-287

Mukbaniani O.

3-41-48

Vasilyev A.

1-261-287

Gil-Marti M. Angel

4-53-63

Multanen V.

2-72-78

Vergun A.

1-121-130

Gokhman A.

4-20-25

Musin A.

3-49-55

Vinogradov V.

1-91-96

Gusev A.

1-78-84

Namalyan G.

4-26-31
4-75-81

Vyrovoy V.

4-96-101

Halperin I.

4-32-41

Natriashvili T.

3-33-40

Whyman G.

3-49-55

Harel M.

4-102-108

Oron G

4-8-13

Wilbrandt P.-J.

1-261-287

Igumenov I.

2-67-71

Papathanasiou A.

3-8-16

Wilczynski W.

1-62-71

Jakovlev V.

1-161-163
1-164-168

Paznikov E.

1-91-96

Zaalishvili V.

4-82-95

Jamanbalin K.

1-180-182

Pershin I.

1-161-163
1-164-168

Zavoloka M.

4-96-101

Kachenyuk M.

1-1-6

Pineda P.

4-53-63

Zavoloka Y.

4-96-101

Kaffenberger M.

1-206-228

Plekhanov A.

2-67-71

Zhukovskiy V.

4-20-25

Kamanina N.

2-51-66

Pogorily V.

1-111-120

Zhuravlev M.

1-174-179

Karabaev S.

1-54-61

Pogreb R.

3-49-55

Zinigrad M.

1-256-260

                                                                                                                                       clip_image006.jpg (1779 bytes)