The Tenth International Conference on
Material Technologies and Modeling
MMT-2018

INDEX OF THE AUTHORS

A

I

P

Abdukadirov S.

3-12-26, 3-27-39

Ichkitidze L.

4-8-19, 5-7-17

Pace G.

3-40-49

Abitha VK.

4-67-75

Imshinetskiy I.

1-90-99

Petuhov V.

4-8-19

Addisu Negash Ali 4-49-60

Ishkov A.

1-105-111

Peuser Jorn

1-10-18

Alla Zak.

4-49-60

Ivanajskij E.

1-105-111

Pinhasi Y.

1-171-182

Andrushchenko M.

1-39-48

Ivanajskij V.

1-105-111

Pivovarov O.

1-79-89

Arbel-Haddad M.

3-1-11

J

Podgaetski V.

4-8-19

Assous F.

1-49-59

Jerby E.

6-69-78

Presniakov M.

4-1-7

Astashina N.

5-1-6, 5-18-23

K

R

Averbukh M.

1-148-157

K. C. Hari Kumar

1-29-38

Rapekta S.

5-1-6

Ayzenberg-Stepanenko M.

3-12-26

Kachenyuk M.

5-1-6

Reshetnikova C.

4-76-82

B

Kalinichenko O.

1-79-89

Rodnizki Ja.

6-27-31

Bairamukov V.

4-1-7

Kalynov Yu.

6-10-17, 6-18-26

Rogov A.

4-33-42

Balal N.

6-1-9

Kamanina N.

4-20-24, 4-28-32, 4-61-66

Roienko K.

1-79-89

Bar-Nes G.

3-1-11

Kantor M.

1-49-59

Rozhkov S.

4-43-48

Bei Liu.

4-25-27

Kapustin V.

4-1-7

Rozhkova N.

4-43-48

Ben-Moshe R.

6-10-17

Karabaev S.

1-60-67

Ryltsev R.

1-122-129

Bojana Visic.

4-49-60

Katz A.

3-1-11

S

Bondarenko S.

6-79-92

Kazanski B.

2-20-35

Sabu Thomas.

4-67-75

Borodianskiy K.

1-68-78, 1-158-164, 4-76-82

Keblinski P.

1-1-9

Selishchev S.

4-8-19, 5-7-17

Bratman V.

6-1-9, 6-10-17, 6-18-26, 6-39-50

Kharchenko A.

1-60-67

Shalimov M.

1-100-104

Brykov M.

1-39-48

Klumov B.

1-122-129

Shanchurov S.

1-105-111, 1-112-121

Bukai M.

6-27-31

Komarov S.

1-19-28

Sharon Y.

1-165-170

C

Komoshvili K.

6-79-92

Shunyaev K.

1-122-129

Capozucca R.

3-40-49

Kossenko A.

1-148-1571-158-1645-18-23

Sinebryukhov S.

1-90-99, 2-1-8, 2-10-19

Cheskis D.

1-165-170

Kou-Chen Liu.

1-130-147 4-25-27

Smetkin A.

5-1-6

Chia-Han Ho

4-49-60

Kovalchuk A.

4-43-48

Snizko L.

1-79-89

Chtchelkatchev N.

1-122-129

Krushenko G.

4-76-82

Sobolev A.

1-158-164

D

Kunert M.

1-39-48

Song-Jeng Huang.

1-130-147, 4-49-60

Dawit Bogale Alemayehu.

1-130-147

L

Soumya Sridar.

1-29-38

Demidenko N.

5-7-17

Lebedev V.

4-1-7

Stepanov A.

4-33-42

Denisov G.

6-32-38

Leder M.

1-112-121

Subankulova D.

1-60-67

Dyunin E.

6-27-31

Lednov S.

1-112-121

Subiyanto Iyan.

4-25-27

E

Likhomanova S.

4-28-32

Sukhov A.

1-112-121

Efremenko V.

1-39-48

Lokshina I.

1-60-67

Suleymanov M.

1-171-182

Egorkin V.

2-10-19

Luchinin A.

6-18-26

T

Einat M.

6-10-17, 6-51-57

Lugovskoy A.

2-20-35, 5-18-23

Telishev D.

4-8-19

F

Lugovskoy S.

1-60-67, 1-148-157, 5-18-23

Tenne R. 4-49-60

Fedotov A.

6-10-17, 6-18-26

Lurie Yu.

6-1-9, 6-39-50

Tien-His Lee.

1-130-147

Feldman Y.

4-49-60

M

Tikhonov V.

4-1-7

Finkelstein A.

1-68-78

Malysh M.

1-112-121, 1-90-99

Titlov A.

4-76-82

Friedrich T.

1-39-48

Mashtalyar D.

2-1-8

V

Furman E.

1-68-78

Mauntz Manfred R.

1-10-18

Valeev V.

4-33-42

G

Mazor O.

6-27-31

Vilkov M.

6-18-26

Gainullina I.

1-60-67

Meir Y.

6-69-78

Vorobev V.

4-33-42

Gasparini B.

3-40-49

Moritz P.

6-51-57

Votinova E.

1-100-104

Gerasimenko A.

4-8-19, 5-7-17

Murugan Subramani.

1-130-147

Vyaliy I.

2-10-19

Girin O.

1-79-89

N

W

Glyavin M.

6-32-38

Nabwani M.

1-171-182

Wei-Yi Peng.

4-49-60

Gnedenkov A. S.

2-1-8

Nadaraia K.

1-90-99

Y

Gnedenkov S. V.

2-10-19, 1-90-99, 2-1-8

Nakonechny F.

5-18-23

Yahalom A.

1-171-182, 6-58-68

Golubchik A.

1-49-59

Neizvestny G.

2-9-9

Yamamoto T.

1-19-28

Goryunov A.

4-43-48

Nuzhdin V.

4-33-42

Z

H

O

Zagidullina Ju.

4-61-66

Hesse O.

1-39-48

Ofer-Rozovsky E.

3-1-11

Zavolísky N.

6-10-17

Holovenko V.

1-79-89

Osin Y.

4-33-42

Zheleznov I.

6-18-26

Husnullin D.

1-68-78

Osipov M.

1-39-48

Zinigrad M.

1-158-164, 2-20-35, 5-18-23

Ziskind G.

6-27-31

commit2004.jpg (1778 bytes)