מורשה נגישות שירות

בית הספר לנגישות

תפקידו של מורשה נגישות שירות לשמש גורם מייעץ, מאשר ומדריך בהליכי רישוי ובנייה, רישוי עסקים, ביצוע פעולות בנייה במקום קיים ובמקום הנותן שירות לציבור על מנת שיעמדו בכללי הנגישות כפי שהוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח – 1998 (סעיף 19מ"א1).

אוניברסיטת אריאל מקיימת תכנית להכשרת מורשים לנגישות שירות, התוכנית מוכרת על ידי האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה והרווחה ורשם המורשים לנגישות שירות.

בוגרי הקורס, שעונים לקריטריונים שקבע המחוקק, מתחום העבודה הסוציאלית, הפרעות בתקשורת, תעשייה וניהול ומקצועות השיקום והרפואה, ושיעמדו בהצלחה בבחינות המקצוע של משרד העבודה והרווחה, יהיו רשאים להירשם בפנקס המיוחד למורשים לנגישות שירות.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים תכלול מרכיבים עיוניים ומעשיים, לפי הנחיות משרד העבודה והרווחה.

התכנית תתמקד בהנגשת השירות, יחד עם זאת, יכללו בה גם שיעורי מבוא להנגשת מבנים, תשתיות וסביבה.

נושאי הקורס:

  • הוראות הדין הרלוונטיות לתחום הנגשת השירות.
  • היבטים כלכליים של הנגשת השירותים שהחוק חל עליהם.
  • סוגי המוגבלויות וצרכי האדם עם מוגבלות, עקרונות ההנגשה ודרכי יישומם הלכה למעשה.
  • הנעשה בתחום נגישות השירות במדינות אחרות.
  • תפקידיו של המורשה לנגישות שירות ותפקידיו של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה לפי דין.

כללים לרישום בפנקס מדור מורשים לנגישות שירות נקבעו בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות שירות), תשס"ז-2007, האחריות ליישום הוראות התקנות נתונה בידי שר העבודה והרווחה.

 

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון