מדיניות פרטיות באתר אוניברסיטת אריאל בשומרון

תנאי שימוש באתר– אוניברסיטת אריאל

 • הגדרות:
  “גולש” – מי שגולש באתר
  “משתמש” – מי שמשתמש בשירותי האתר ומוסר פרטים ו/או מידע מרצונו.
 • לידיעת הגולשים מובהר כי בהזנת טפסי פניה הממוקמים בחלק מדפי אתר האינטרנט (כגון: רישום, קבלה, תשלומים ודומיהם) פרטי המידע כפי שבחר הגולש להזינם מרצונו החופשי ובהסכמתו, נאספים על ידי אתר אוניברסיטת אריאל. הפרטים נמסרים לאוניברסיטת אריאל עם אישור הטופס/ים, אך הגולש לא יזוהה אישית באתר בעת הגלישה בו.
 • מידע שהוזן ונשמר במערכת ניהול פניות של אוניברסיטת אריאל (להלן- “מאגרי המידע”), משמש את אוניברסיטת אריאל בלבד לצורכי טיפול בפנייה או יצירת קשר עם המועמדים ללימודים באוניברסיטה. על בסיס מידע זה נעשים שיפורים בשירות המוענק למועמדים ולסטודנטים. האוניברסיטה תנקוט באמצעים סבירים בכדי לשמור על פרטיות המשתמש בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ”א- 1981, וכן על מנת למנוע העברת מידע לצדדים שלישיים. שמירת הפרטים במאגר המידע תיהיה ע”פ כל דין.
 • האוניברסיטה או מי מטעמה, תהא רשאית לעשות במאגר המידע את השימושים הבאים:
  לשלוח דואר אלקטרוני לגולש, אשר יכלול עדכונים לגבי האתר ו/א הרישום לאתר ו/או לגבי פרטים רלוונטיים אחרים לגלישה באתר.
  לערוך מחקרים סטטיסטיים של הרגלי הגלישה ומאפייניה. הללו יהיו ללא ציון פרטים אישיים ו/או מזהים של הגולש.
  להעביר לצדדים  שלישיים מידע שהצטבר במאגר המידע, ובלבד שמידע זה לא יכלול פרטים אישיים, העשויים לזהות את המשתמש, כגון שם וכתובת מגורים, וזאת למעט במקרים בהם צו שיפוטי מורה לאוניברסיטת אריאל למסור פרטים אלו לצד שלישי ו/או לצורך בירור מחלוקת או טענה בנוגע לשימושך באתר בהם נדרשת חשיפת פרטייך האישיים.
  לעשות כל שימוש אחר הינו בהתאם לחוק ו/או בהתאם להסכמות של הגולש ברישום לאתר, כפי שתמצא לנכון אוניברסיטת אריאל.
 • מובהר כי המידע אינו מועבר לצד שלישי או לגורמים אחרים שאינם חלק מאוניברסיטת אריאל, למעט ספקים אשר נמצאים בקשר עסקי עם אוניברסיטת אריאל בשומרון לשם אספקת שירותים שונים כגון SMS, דיוור ישיר, דואר אלקטרוני וכו’, ספקים אלה מחויבים מתוקף הסכם ההתקשרות איתם בסודיות ושמירה על המידע.
 • הגולש מצהיר ומתחייב בזאת כי ככל שמסר מידע באתר, מידע זה הינו נכון ומדויק.
 • אוניברסיטת אריאל שומרת על קשר עם הפונים בדואר אלקטרוני ומעדכנת אותם בשירותים ובמידע שיווקי הקשור לאוניברסיטה. בכל עת יכולים מקבלי הדיוור לבטל אפשרות זו ולחדול מלקבלם.
 • אוניברסיטת אריאל מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אך אינם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האוניברסיטה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 • אוניברסיטת אריאל וצדדי ג’ (דוגמת: Facebook , Google ו- sphereup) משתמשים בקובציcookie  כדי ליידע את האוניברסיטה על התנועה באתר, כדי לבצע אופטימיזציה של דפים באתר. כן שומרת מידע זה אצלה ללא זיהוי המשתמש באופן אישי.
 • אוניברסיטת אריאל רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי למנוע גישה לפעילות באתר ולשירותים לאתר במקרה של שימוש שלא כדין ו/או רישום כוזב ו/או רשלני לאתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות אוניברסיטת אריאל על פי כל דין.
 • האוניברסיטה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש שלה בכל עת ע”פ שיקול דעתה הבלעדי. הגולש יישא באחריות להתעדכן מעת לעת בשינויים ו/או התאמות של מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ולא יהיו לו טענות בגין כך כנגד אוניברסיטת אריאל.
 • אוניברסיטת אריאל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לבטל את הפעילות המתבצעת באתר כולה / חלקה, באופן זמני / קבוע, בכל עת לצורך שדרוגים / עדכונים / תיקונים / התאמות / כתוצאה מהפרעות, זמינות ותקינות / שיבושים / כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים. לגולש לא תהא שום טענה בגין כך כלפי אוניברסיטת אריאל.
 • בכל מקרה בו לא תספק אוניברסיטת אריאל את השירותים באתר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי המשתמש לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מסוג.
 • בתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו, יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין אוניברסיטת אריאל למשתמש בקשר לתנאי השימוש.
 • הגלישה באתר  ושימוש בפעילויות השונות בו, מהווה הסכמה לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אוניברסיטת אריאל.
 • בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט של אוניברסיטת אריאל בשומרון וכן בבקשה למחיקה ממאגר המידע, ניתן לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: roeewe@ariel.ac.il / neorame@ariel.ac.il