תקנות לפעילות ציבורית ופוליטית באוניברסיטת אריאל

 1. אוניברסיטת אריאל בהתאם לתקנותה תבטיח כי יכובד בתחומיה עקרון חופש הביטוי של הסגל האקדמי והמינהלי ושל הסטודנטים.
  עם זאת האוניברסיטה לא תרשה לקיים בתחומיה פעילות, בין בכתב ובין בע”פ, שיש בה, לדעתה, הסתה נגד המדינה. האוניברסיטה לא תסבול אלימות או קריאה לאלימות והיא תאסור כל פעילות המנוגדת לחוקי המדינה, שיש בה הסתה לעבור על חוקי המדינה ו/או הסותרת את עקרונות מגילת העצמאות של מדינת ישראל.
 2. האוניברסיטה תקפיד על קיום המהלך התקין של הוראה, המחקר והעבודה הסדירה בתחומיה ולכן עליה להבטיח שחופש הויכוח הציבורי לא יפריע לקיום חובתה זו.
 3. פעילות ציבורית ופוליטית בקמפוס תקויים תוך שמירה על הכללים הבאים:
  • אין הפעולה עומדת בסתירה למטרות האוניברסיטה ולעקרונותיה.
  • אין בפעולה משום עבירה על חוקי מדינת ישראל.
  • אין הפעולה מפריעה לפעילות הסדירה באוניברסיטה.
  • מארגני הפעולה שייכים לקהילת האוניברסיטהי.
  • הפעולה מיועדת לציבור הסטודנטים וליתר חברי הקהילה האוניברסיטאית.
  • מארגני הפעולה חייבים לקבל את אישור האוניברסיטה מראש.
 4. על פי תקנונה – אגודת הסטודנטים היא גוף בלתי מפלגתי אפוליטי.
 5. אגודת הסטודנטים יכולה להשתמש בשרותי האוניברסיטה לפעולות תרבותיות ואקדמיות בקמפוס, לאחר תאום עם דיקאן הסטודנטים.
  פעולה ציבורית ופוליטית של אגודת הסטודנטים חייבת אישור מראש של דיקאו הסטודנטים. האגודה והדיקאן יפעלו על פי תקנון זה.
 6. סטודנטים שירצו לקיים פעילות ציבורית או פוליטית בקמפוס, שאינה עומדת בסתירה לאמור בסעיפים 1, 2 ,3 לעיל, יפנו בבקשה בכתב אל דיקאן הסטודנטים.
  בבקשה לאישור הפעילות יצוין: אופי הפעילות, מועדה, מספר המשתתפים הצפוי, רשימת אורחים מחוץ לאוניברסיטה ושמות המארגנים.
  הבקשה תוגש אל הדיקאן זמן סביר לפני מועד הפעילות המתוכננת. הדיקאן ישיב לבקשה תוך שלושה ימים מיום קבלת הבקשה וידווח על כך לאגודת הסטודנטים.
 7. פעולות פוליטיות אשר תאושרנה תתקיימנה אך ורק בתוך אולמות ותהיינה פתוחות להנהלת האוניברסיטה או נציגיו. לא תתקיימנה אסיפות או הפגנות פוליטיות תחת כיפת השמים, למעט מקרים מיוחדים של אסיפות בענינים סטודנטליים מובהקים או בנושאים של קונצנזוס לאומי וציבורי מקיף – שיאושרו על פי תקנון זה.
 8. החתמה על עצומות תעשה אך ורק – לאחר אישור – בדוכן מיוחד. אפשר יח’ לחלק כרוזים אך ורק מדוכן זה. הדוכן יוצב במקום מוגדר שייקבע מעת לעת על-ידי הנהלת האוניברסיטה. הדוכן לא ישמש כבמה לנאומים ולא יעשה בו שימוש במגביר קול. מאיישי הדוכן יהיו אחראים לנקיון שוטף סביב הדוכן ולפירוקו.
  אפשר יהיה להציב במקום המוגדר רק דוכן אחד ולתקופה של לא יותר מיומיים רצופים. אין במגבלה זו כדי למנוע בקשה חוזרת באותו נושא.
 9. מי שבקשתו לא תאושר יהיה זכאי לערער בפני ועדת ערעורים.
  הרכב הועדה יהיה כדלהלן:

  • יו”ר הועדה יבחר ע”י הועד המנהל
  • איש הסגל האקדמי
  • איש ציבור
  • יו”ר אגודת הסטודנטים או ממלא מקומו
  • מנכ”ל האוניברסיטה
 10. איש הסגל ואיש הציבור ימונו במשותף ע”י פורום נמ”ר וכן ימונו להם ממלאי מקום קבועים.
  הועדה רשאית לדון להחליט, בהרכב של לא פחות משלשה חברים, ובלבד שאחד מהם הוא יושב ראש הועדה. הועדה תתן את החלטתה לא יאוחר משבוע מיום הגשת הערעור.
 11. דיקאן הסטודנטים רשאי לבטל את האישור שנתן – אם הנסיבות מחייבות זאת. גם על החלטה זו ניתן לערער בפני ועדת הערעורים, כמצויין בסעיף 9.
 12. חברי הסגל המנהלי רשאים לקיים פעולות ציבוריות ופוליטיות לפי כללי תקנון זה ויקבלו אישור על כך מראש מהמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, במסגרת הכללים שפוטרו לעיל.
 13. חברי הסגל המנהלי רשאים לקיים פעולות ציבוריות ופוליטיות לפי כללי תקנון זה ויקבלו אישור על כך מראש מהמנכ”ל.
 14. מארגני כל פעולה שתקבל אישור אחראים לסדר, לנקיון ולשמירת תקנות האוניברסיטה ורכושה.
 15. המפר תקנות אלו יובא לדין משמעתי ו/או תוגש נגדו תביעה משפטית, הכל בהתאם לנסיבות.
 16. בנסיבות של קיום פעילות ללא אישור או במקרה של התדרדרות לאלימות – נשיא האוניברסיטה או מי שיוסמך על ידו, יהיה רשאי לפעול בכל דרך חוקית, כדי להשליט סדר.
 17. התקנון יפורסם לידיעת הקהילה האונברסיטאית על כל חלקיה.