תכנית לימודים

שנה א'

בשנה א' ילמדו הסטודנטים שיעור ותרגיל בגיאוגרפיה פיזית של ארץ ישראל, מבואות היסטוריים שבהם ילמדו על ארץ ישראל בתקופת מלחמת ששת הימים, קורסים להכרת הארץ מבחינה חברתית, אזורית ודתית.בתחום הארכיאולוגיה, ילמדו התלמידים שני מבואות בארכיאולוגיה מקראית, קורס מתודולוגי, וקורס בארכיאולוגיה של השדה.

שנה ב'

בשנה ב' ילמדו הסטודנטים קורסים מרחביים-אזוריים: שני קורסים על אזורים גיאוגרפיים-מרחביים: הגליל ויהודה ושומרון. בנוסף, ילמדו שני קורסים היסטוריים על מדינת ישראל בעת החדשה. הסטודנט יבחר קורס בחירה מתוך רשימת קורסים בנושאים מרחביים-אזוריים והיסטוריים.בארכיאולוגיה ילמדו התלמידים שני מבואות בארכיאולוגיה של תקופת ההלניסטית ותקופת הרומית הקדומה.

שנה ג'

בשנה ג' ילמדו הסטודנטים שלושה שיעורים, האחד מרחבי אזורי, השני על הישוב הכפרי והשלישי היסטורי- פוליטי. בנוסף, יבחרו הסטודנטים שני קורסי בחירה וסמינריון מתוך רשימת קורסים בנושאים מרחביים-אזוריים והיסטוריים. כמו כן, ישתתפו התלמידים בסמינריון על הארכיאולוגיה של בתי הכנסת הקדומים בארץ-ישראל.


לימודי יסוד מתודולוגיים

תלמידי החוג ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה המשלבים דיסציפלינה ממדעי החברה והרוח חייבים בצבירת 6 נ"ז בלימודי יסוד מתודולוגיים, כלליים, גיאוגרפיים-מרחביים, וארכיאולוגיים.

בלימודי היסוד הכלליים ילמדו הסטודנטים: שיטות מחקר, סטטיסטיקה ושימושי מחשב, לצד הדרכה ביבליוגרפית.

בלימודי היסוד הגיאוגרפיים-מרחביים ילמדו הסטודנטים יסודות טכניים נצרכים, כגון, חישה מרחוק, GPS ומיפוי, לצד לימודים בתולדות המחקר הגיאוגרפי.

בארכיאולוגיה ילמדו הסטודנטים את יסודות הסקר הארכיאולוגי, בהם ירכשו ידע תיאורטי ומעשי בעקרונות הסקר הארכיאולוגי והגישות והמתודות השונות של סקרים, כולל שיטות איסוף, עיבוד, ניתוח ודיווח הנתונים והשימוש בהם למחקר ארכיאולוגי והיסטורי.

סיורים

על הסטודנט להשתתף בשמונה עד עשרה ימי סיור במשך 3 שנות לימודיו. הסטודנט יגיש דו"ח על כל סיור והוא ייכלל בחישוב הציון של הקורס, שבמסגרתו נערך הסיור. סיורים שנערכו בחוגים אחרים לא ייחשבו, אלא במקרים חריגים המותנים בקבלת אישור מוקדם.

חפירות

הסטודנט נדרש להשתתף בחפירה ארכיאולוגית לימודית בת שבוע אחד באחת מהשנתיים הראשונות של לימודיו בחוג. בנוסף לעבודת השדה במסגרת החפירה עצמה, על הסטודנט להגיש דין וחשבון בכתב שיכלול סקירה על האתר בו חפר ותולדות המחקר עליו, תיאור של תוצאותיה של החפירה בשבוע בו לקח חלק פעיל, וכן תיעוד של אחד מלוקוסים אותם חפר. כמקובל במחלקות לארכיאולוגיה בארץ, החפירה הלימודית איננה מקנה נ"ז.