שירותי תדלוק ואספקת דלקים

למסמכי מכרז – לחץ כאן

למודעת מכרז בעברית – לחץ כאן

למודעת מכרז בערבית – לחץ כאן

לעדכון בנושא שינוי תנאי סף – לחץ כאן

לדחיית מועדי מכרז – לחץ כאן

לשאלות ותשובות – לחץ כאן

להבהרה ונספח ד' – הצעת המציע (מעודכן) – לחץ כאן

תשומת לבכם כי יש להגיש את ההצעה ע"פ נוסח עדכני בלבד!!!

לדחיית מועד הגשה – לחץ כאן

ביצוע עבודות גמרים ומערכות במכון לרפואה מותאמת אישית שבבניין מדעי הטבע באוניברסיטת אריאל בשומרון

למסמכי המכרז – לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

למודעות המכרז בעבית – לחץ כאן

לסט מסמכים טכניים – לחץ כאן

לכתב כמויות – לחץ כאן

לתכנית חיזוקי עץ – לחץ כאן

לתכנית מפלס 24 – מחיצת זכוכית – לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים – לחץ כאן

לרשימות אלומיניום ומסגרות – לחץ כאן

לשאלות ותשובות – לחץ כאן

מועדון הטבות לארגון הבוגרים, סטודנטים והעובדים של אוניברסיטת אריאל בשומרון

למסמכי המכרז – לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

לנספח י' – סעיפי ביטוח להסכם – לחץ כאן

לנספח יא' – אישור קיום ביטוחי הספק – לחץ כאן

למודעת דחיית מועדי מכרז – לחץ כאן

לשאלות ותשובות – לחץ כאן

להודעת על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות – לחץ כאן

אספקה והתקנה של מערכת אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים לאוניברסיטת אריאל בשומרון (תשומת לב לנוסח ערבות המכרז העדכני המפורסם מטה. יש לצרף להצעת המחיר ערבות מכרז ע"פ נוסח העדכני בלבד!!!)

לתשומת לבכם , סיור קבלנים שנקבע לתארך 15/03/2020 נדחה, עדכון ייצא בהמשך!

למסמכי המכרז – לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

להודעה בנוגע לסיור קבלנים – לחץ כאן

להודעה בנוגע לדחיית מועדים – לחץ כאן

לעדכון בנוגע למועדי המכרז – לחץ כאן

לנוסח ערבות מכרז מעודכן – לחץ כאן (יש לצרף להצעת המחיר ערבות מכרז ע"פ נוסח העדכני בלבד!!!)

לפרוטוקול סיור קבלנים לחץ – לחץ כאן

לשאלות ותשובות – לחץ כאן