אספקה והתקנה של מנדפים כימיים באוניברסיטת אריאל בשומרון

פרטי המכרז:

למסמכי המכרז – לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

למודעת עדכון על דחיית מועדים – לחץ כאן

למודעת עדכון על דחיית מועדי המכרז – לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים – לחץ כאן

לשאלות הבהרה, תשובות וכן הודעת הבהרה – לחץ כאן

לנספח ז' – לחץ כאן (יש למלא את נספח ז' המעודכן, במקום הקובץ הכלול במסמכי המכרז)

להודעה על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות – לחץ כאן