ביצוע עבודות אחזקה קטנות באוניברסיטת אריאל בשומרון (תשומת לב לעדכון בנוגע למועד אחרון להגשת הצעות!!!)