ביצוע עבודות אחזקה קטנות באוניברסיטת אריאל בשומרון

פרטי המכרז:

למסמכי המכרז – לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

לשאלות, תשובות והבהרות – לחץ כאן

להודעה על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות – לחץ כאן

 

 

הבהרה !
לא תתקבל הצעה שלא צורפה לה ערבות מכרז כנדרש ע"פ הוראות המכרז.

חובה להגישה גם אם אצל האוניברסיטה קיימת ערבות אחרת של הספק.