ביצוע עבודות ביסוס ושלד בבניין הבריאות והרפואה באוניברסיטת אריאל בשומרון

פרטי המכרז:

למסמכי המכרז – לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

לנספח א' – אישור קיום ביטוחים – לחץ כאן

לסט תכניות – לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים – לחץ כאן

לשאולות ותשובות, הבהרות ודחיית מועדי המכרז – לחץ כא

להודעת הבהרה – לחץ כאן (יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע!)

 

שימו לב – אין שינוי במועד תוקף הערבות למרות דחיית מועד ההגשה!