ביצוע עבודות מעטפת בבניין הבריאות והרפואה באוניברסיטת אריאל בשומרון

פרטי המכרז:

למסמכי המכרז – לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

לנספח א' – אישור קיום ביטוחים – לחץ כאן

לסט תכניות – לחץ כאן (סט תכניות עדכני מ-16/06/2019)

לפרוטוקול סיור קבלנים – לחץ כאן

לשאלות ותשובות, הבהרות ודחיית מועדי המכרז – לחץ כאן

שימו לב – אין שינוי במועד תוקף הערבות למרות דחיית מועד ההגשה!