ביצוע עבודות מעטפת, גמר, מערכות ופיתוח בבניין מורשת (תשומת לב לדחיית מועדי המכרז! עדכון ייצא בהמשך)

פרטי המכרז:

למסמכי המכרז – לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

לסט מסמכים טכניים – לחץ כאן

להודעת הבהרה מיום 09/02/2020 – לחץ כאן

לנספח א' – אישור עריכת ביטוחי הקבלן – לחץ כאן

לעדכון על דחיית מועדים – לחץ כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים – לחץ כאן

לקבצי עבודה של  קירות מסך (קליפתיים) – לחץ כאן

לשאלות ותשובות – לחץ כאן

לנספח א2' – לחץ כאן

להשלמת תכניות חשמל + רשימת תכניות – לחץ כאן

להודעה על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות – לחץ כאן