לביצוע מערכות וגמרים בבניין הבריאות והרפואה באוניברסיטת אריאל בשומרון

פרטי המכרז:

למסמכי המכרז – לחץ כאן

למודעת המכרז בעברית – לחץ כאן

למודעת המכרז בערבית – לחץ כאן

לסט מסמכים טכניים – מערכות – לחץ כאן

לסט מסמכים טכניים – גמרים – לחץ כאן

למפרט טכני – לחץ כאן

לרשימת נגרות – לחץ כאן

לנספח א' – סעיפי ביטוח חוזיים ונספח א'1 – נוסח אישור ביטוחי הקבלן – לחץ כאן  – תשומת לבכם כי יש להתייחס לנוסח נוסח אישור ביטוחי העדכני – ראה קישור מטה

לפרוטוקול סיור קבלנים – לחץ כאן

לעדכון על דחיית מועדים – לחץ כאן

לשאלות ותשובות – לחץ כאן

לנספח א' – סעיפי ביטוח חוזיים – לחץ כאן

לנוסח אישור ביטוחי הקבלן העדכנילחץ כאן

לעדכון על דחיית מועדי המכרז – לחץ כאן

שימו לב – אין שינוי במועד תוקף הערבות למרות דחיית מועד ההגשה!

להודעת הבהרה המשנה דרישה מסוימת בכתב הכמויות ביחס למערכת סינון אב"כ מיום 24/11/2019 – לחץ כאן