שירותי תדלוק ואספקת דלקים

פרטי המכרז:

למסמכי מכרז – לחץ כאן

למודעת מכרז בעברית – לחץ כאן

למודעת מכרז בערבית – לחץ כאן

לעדכון בנושא שינוי תנאי סף – לחץ כאן

לדחיית מועדי מכרז – לחץ כאן

לשאלות ותשובות – לחץ כאן

להבהרה ונספח ד' – הצעת המציע (מעודכן) – לחץ כאן

תשומת לבכם כי יש להגיש את ההצעה ע"פ נוסח עדכני בלבד!!!

לדחיית מועד הגשה – לחץ כאן