תנאי הקבלה במדעי ההתנהגות- תש"ף

הציון הקובע לקבלת מועמד הוא ציון  קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי.

עמידה בציון זה מבטלת את ההכרח לעמוד בממוצע הבגרות ו/או הפסיכומטרי הנדרש למחלקה.

דרישות סף:

  • זכאות לבגרות
  • 4 יח"ל באנגלית בציון 80 או 5 יח"ל בציון 70
  • 3 יח"ל במתמטיקה בציון 80 לפחות
  • סיווג רמה באנגלית

סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים. הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודים ולהגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנה ב'.  

תנאי קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

קבלה על סמך בגרות בלבד

 ממוצע 95

בהתאם לדרישות הסף

קבלה על סמך ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

בהתאם לדרישות הסף.

יש להתייחס לציון הפסיכומטרי בשקלול הכמותי/רב תחומי הגבוה מבין השניים.

87

580

580

תואר ראשון

ממוצע 80 לפחות

 

הנדסאי

דיפלומת הנדסאים בממוצע ציונים חיצונים 83

הצגת דיפלומה ופרויקט עד סוף שנה"ל הראשונה

בעלי בגרות חו"ל

פסיכומטרי  580

מבחן יע"ל בציון 105 לפחות.

שווה ערך בגרות ממשרד החינוך

מכינה ייעודית

ממוצע 85

ממוצע 80-85קבלה על תנאי

סיום שנה א' בממוצע 75

 

מועמדים

מעל גיל 30

חסרי זכאות לבגרות יופנו למכינת 30+.

בעלי זכאות לבגרות יועברו לדיון ל"וועדת חריגים".

קבלה ע"ס לימודים אקדמיים קודמים (למעט רב תחומי)

הקבלה מותנית בממוצע 75 לפחות בהיקף של 20 נ"ז. 

באישור וועדת הקבלה המחלקתית.

וועדת חריגים

מועמדים בעלי טווח הנתונים כפי שיפורט לעייל יועברו לדיון בוועדת חריגים–

ממוצע בגרות 93 – 95

ציון קבלה משולב 560 – 580

הנדסאים 80 – 83

ממוצע מכינה ייעודית  83 -85

בקשה לקבלה למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה 

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטים במסגרת קבלה "מן המניין", כפי שפורסמו, יכולים להגיש בקשה לדיון במועמדותם במסגרת "קבלה לסמסטר".

"קבלה לסמסטר" הינה תוכנית לימודים במסגרת סמסטר אחד שכוללת מערכת שעות מוכתבת ע"י המחלקה  וקורס אנגלית.

מעבר לסמסטר העוקב לסטטוס "מן המניין" יותנה בממוצע 70 לפחות, ובלבד שיש ציון עובר בקורסי הליבה.

סטודנט שלא יעמוד בכללים שנקבעו לצורך מעבר לסטטוס "מן המניין", לא יתקבל למחלקה למדעי ההתנהגות/ פסיכולוגיה, ובאפשרותו להמשיך לימודיו בסמסטר הבא במחלקה הרב תחומית.

פרטים נוספים ניתן לקבל במרכז ייעוץ לימודים בטלפון: 1-800-660-660.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

מועמד שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית, ו/או נבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, נדרש להציג מבחן יע"ל בציון 105 לפחות. 

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.