נהלי המחלקה למדעי ההתנהגות

נהלי המחלקה למדעי ההתנהגות

משך הלימודים התקין לתואר ראשון במחלקה למדעי ההתנהגות ובחוג לפסיכולוגיה, הינו שלוש שנים.

סטודנט אשר לא סיים את לימודיו תוך 3 שנים, ייחשב כגורר תואר.

ככלל, בהוראת דיקן הפקולטה, לא ניתן לבצע רישום של שני קורסים במקביל, אלא אם כן מתקיים אחד משני התנאים הבאים:

 1. מדובר בקורס חוזר בו הסטודנט קיבל ציון עובר (ראו הגבלות לביצוע קורסים חוזרים, סעיף ג'). כלומר, זהו קורס שהסטודנט חוזר עליו לשם שיפור ציון.
 2. מדובר בחפיפה כתוצאה מבעיה מערכתית (של המחלקה). במקרה כזה, החפיפה תטופל באופן גורף.

ניתן יהיה לחזור על קורס לשם שיפור ציון במידה ומתקיימים התנאים הבאים:

 1. ניתן לבצע רישום חוזר לשיפור למכסה של עד 2 קורסי חובה בלבד במהלך התואר. אי לכך המלצת המחלקה היא לבחור את הקורסים בקפידה.
 2. לא ניתן לבצע רישום חוזר של סמינריון (לשם שיפור ציון).

* על פי החלטת הוועדה המרכזת של האוניברסיטה, הציון האחרון בקורס הוא הציון הקובע (בין אם מדובר במועד ב', ובין אם מדובר במועד נוסף/מיוחד).

* רישום לקורסים חוזרים (עם ציון נכשל) הנו דרך רכזות המחלקה.

בקורסים להם יש דרישת קדם, לא ניתן ללמוד קורס המשך מבלי לעבור את קורס/י הקדם שהוגדרו לקורס.

מקרה יוצא-דופן הנו הרשמה לסמינריון; כאשר יש לסטודנט מועד נוסף באחד הקורסים המתודולוגיים והמועד הנוסף מתוכנן להתבצע בסוף סמסטר א' של שנה ג'. במקרה זה, יתבצע רישום על תנאי של הסטודנט והוא יוצא מהסמינריון במידה ולא עבר את המועד הנוסף.

להלן פירוט קורסי הקדם במחלקה:

מבוא לסטטיסטיקה א' + ב', הרחבה בסטטיסטיקה (דו חוגי) – מהווה קדם לקורס: סטטיסטיקה רב משתנית .

מבוא לסטטיסטיקה לפסיכולוגים א' + ב'  – מהווה קדם לקורסים: סטטיסטיקה רב משתנית.

מבוא לסוציולוגיה א' + ב'- מהווה קדם לקורס: החברה הישראלית א' + ב' 

קורסי קדם לרישום לסמינריונים :

א.   מבוא לסטטיסטיקה א+ב (+הרחבה לדו-חוגי)

ב. SPSS

ג. שיטות מחקר א' + ב' (דו חוגי / לפסיכולוגים)

ד.  רמת פטור באנגלית

ה.  סיום חובת הקופונים

ו. החל מתשפ"ב קורס רב משתנית יהיה קדם לסמינריון

סטודנט אשר נכשל בקורס חובה, יכול לבצע רישום חוזר לקורס פעם נוספת בלבד.

אישור לביצוע רישום חוזר (בפעם השלישית) של קורס חובה, כפוף לאישור ועדת ההוראה של המחלקה. במקרה זה, יישלח לסטודנט מכתב המאשר את הרישום החוזר לקורס ועדכון הסטודנט כי מעמדו אינו תקין. 

בקורסים להם חלק א' וחלק ב', על שני חלקי הקורס להיות בהתאמה מלאה בין שני הסמסטרים. מבחינת מרצה הקורס, יום הקורס ושעת הקורס (אלא אם המחלקה מחליטה אחרת עקב אילוצים כאלו ואחרים).

 1. מעבר לסמסטר ב' (עבור סטודנטים שהתקבלו בסטטוס "קבלה לסמסטר"):

בדיקת הממוצעים של הסטודנטים הנ"ל תתבצע תחילה בתום מועדי א' של סמסטר א' (או בתום מועדי א' של סמסטר ב' – למתחילים באביב) וסופית בתום מועדי ב' של אותו סמסטר. מעבר לסמסטר ב' יתבצע בהצגת ממוצע 70 ומעלה בקורסי הליבה, ובלבד שיש לסטודנט ציון "עובר" בכל אחד מקורסי הליבה (מבוא לפסיכולוגיה א', פסיכולוגיה פיזיולוגית א', תיאוריות באישיות א', פסיכולוגיה התפתחותית א', מבוא לסטטיסטיקה א' – דו חוגי/לפסיכולוגים).

במידה והסטודנט אינו עומד בתנאי שהוצב לו, תיקו יעלה בפני ועדת ההוראה של המחלקה. הוועדה תדון במצבו ותחליט באשר להמשך לימודיו במחלקה.

סטודנט אשר ועדת ההוראה החליטה כי אינו רשאי להמשיך את לימודיו במחלקה, לא יוכל לשוב ללימודים במחלקה לאלתר.

 1. מעבר לשנה ב':

בדיקת הממוצע של הסטודנטים תתבצע בתום מועדי ב' של סמסטר ב' ובתום מועדי ב' של סמס' קיץ (לסטודנטים שהתחילו באביב) וזאת על-ידי רכזות המחלקה. בהתאם לממוצע של הסטודנט תקבע זכאותו להמשיך ללימודים בשנה ב'.

מעבר לשנה ב' יתבצע בהצגת ממוצע 65 ומעלה .

סטודנט שלא יעמוד בתנאים אלו, יישלח לו מכתב המציין כי מעמדו "לא תקין". במידה והממוצע שלו הוא בין 55-64. סטודנט זה יוגבל ל-20 נ"ז שנתי.

סטודנט אשר ממוצע ציוניו הינו 55 ומטה, רשאית ועדת ההוראה של המחלקה להחליט על הפסקת לימודיו.

 1. מעבר לשנה ג':

מעבר לשנה ג' יתבצע בהצגת ממוצע 65 ומעלה.

 1. גוררים: סטודנט אשר אינו צפוי לסיים את לימודיו בשנים תקניות (3), תיקו יעלה לדיון בפני ועדת ההוראה לגבי המשך לימודיו.

על פי הנחיות המל"ג, סטודנט יכול לגרור את לימודיו עד למקסימום של 5 שנים מיום התחלת לימודיו.

 1. הגבלות עקב אי-מעבר קורסי חובה בסיסיים בתוכנית לתואר ראשון:

במידה והסטודנט לא עבר אחד מארבעת קורסי הבסיס שהוגדרו במחלקה (מבוא לפסיכולוגיה א+ב, מבוא לסטטיסטיקה א+ב), הסטודנט יוגבל בשנה ב' בלימודי המשך בתחום שבו נכשל (לדוגמא, במידה ונכשל בקורס מבוא לפסיכולוגיה א' הוא לא יוכל להמשיך בלימודי קורסי פסיכולוגיה של שנה ב').

במקרים אלו יוצא לסטודנט מכתב מעמד "לא תקין". המכתב יפרט את ההגבלה (במקרה זה לא תהיה הגבלות נ"ז שנתי). המכתב יציין כי הסטודנט לא יוכל להירשם לסמינריון בעתיד במידה ולא יסיים חובות אלו.

על כל סטודנט לשמור על רצף לימודים. במידה ולסטודנט יש התלבטויות לגבי המשך לימודיו במחלקה, באפשרותו להקפיא את לימודיו מבחינה אקדמית בכדי שיוכל במידת הצורך לנצל את 5 השנים המקסימליות לסיום התואר (לא תתבצע הקפאה מבחינת מדור שכר לימוד והסטודנט ישלם על גרירת תואר).

סטודנט המבקש להקפיא את לימודיו, עליו לבקש זאת בכתב מהמחלקה. במידה והסטודנט מעוניין להאריך את ההקפאה מעבר לשנה, הוא רשאי לבקש זאת בכתב מהמחלקה. בכל מקרה, לא ניתן להקפיא לימודים לתקופה של למעלה משנתיים.

במידה וסטודנט לא ישמור על רצף לימודיו כנדרש, יופסקו לימודיו של הסטודנט ועליו להגיש בקשה להתקבל מחדש למחלקה. במקרה כזה, המחלקה אינה חייבת לקבל את הסטודנט חזרה ללימודים.

כאשר הרכזות וראש הצוות של המחלקה אינן יכולות לסייע בפנייתכם, יש לפנות לאחראי על פניות סטודנטים – ד"ר אייל חלד.

 1. הגעה לרמת פטור באנגלית – על כל סטודנט לסיים את חובת האנגלית שלו והגעה לרמת פטור עד סוף סמסטר ב' של השנה השנייה ללימודיו  (סטודנט שיגיע לרמת פטור באנגלית בסמסטר קיץ של שנה ב', לא יוכל להירשם לסמינריונים בתקופת הרישום הראשונה, אלא ייאלץ להמתין לתקופת השינויים השניה).
 2. קופונים – על כל סטודנט לסיים את חובות הקופונים שלו עד סוף שנה ב' ללימודיו. במידה וסטודנט לא סיים חובות אלו (אנגלית וקופונים), לא יוכל להירשם לסמינריונים בשנה ג', מה שיוביל לפתיחת שנה נוספת בתואר. 
 3.  קורסי מורשת – על כל סטודנט לבצע במהלך התואר 12 נ"ז במסגרת קורסי מורשת. הקורסים נלמדים בשלושה תחומים (לימודי א"י וארכאולוגיה, היסטוריה, מקרא ספרות ופילוסופיה). בנוסף, ניתן לבצע קורסי מדרשות (חיצוני) עד 6 נ"ז, שיתקזזו מחובות מורשת.   בעקבות הורדת חובת מורשת ישראל מ-12 נ"ז ל-8 נ"ז לסטודנטים שיתחילו את לימודיהם בתשפ"א, גם הפטור המקסימלי ירד בהתאמה מ-6 נ"ז ל-4 נ"ז. את חובות המורשת יש לסיים עד סוף התואר.