פרוייקט מחקר

נהלים והנחיות לסטודנט:

 

א. מטרות פרויקט המחקר

 1. לחשוף את הסטודנט לתהליך המחקר תוך תרגול ויישום הידע והשיטות שרכש במשך לימודיו לתואר על מנת לחקור שאלה ביולוגית.
 2. לחשוף את הסטודנט לשיטות וטכנולוגיות חדשות, ספרות מקצועית ולשיתוף פעולה עם סטודנטים אחרים ועם חוקרים, על מנת להציע פתרון לבעיה המדעית המוצעת.
 3. לחשוף את הסטודנט לאופן הדווח על ממצאי עבודתו לפני עמיתיו, בצורה ברורה, מסודרת ומדעית.

ב. אופן הערכת הסטודנט

 1. רצינות בעבודה (לימוד השיטות, השתתפות בתכנון הניסויים, אחריות, דיוק בעבודה)
 2. נכונות להשקעה בעבודת המעבדה (זמני ההגעה למעבדה, התעניינות, גילוי סקרנות)
 3. מידת ההתעניינות בעבודה (קריאת מאמרים, שיחות עם הסטודנטים, חשיבה עצמאית)
 4. יכולת עיבוד התוצרים, כתיבת התוצאות ויכולת לדון בממצאים.

ג. תהליך ביצוע ולוח זמנים

פרוייקט המחקר יתבצע במשך שנת הלימודים השלישית לתואר. ניתן להתחיל את הפרויקט בקיץ בין השנים ב' ל-ג'.

היקף הפרויקט יהיה כ- 120 שעות במעבדה (לא כולל הזמן שיקדיש הסטודנט לקריאה, כתיבה ואנליזה).

סטודנט יוכל להתחיל בפרויקט המחקר רק לאחר שהגיש את טופס הרישום לפרויקט החתום על ידו וע"י המנחה לרכז/ת הקורס וקיבלו את אישורו.

ניתן לבצע את הפרוייקט לבד או בזוגות.

ד. מנחים:

הפרויקט יבוצע בהנחיית חברי סגל של המחלקה לביולוגיה מולקולרית. לצורך כך יתקיים מפגש במהלך סמסטר ב' של השנה השנייה לתואר, ובמפגש זה יציגו בקצרה חברי הפקולטה את נושאי המחקר המוצעים לסטודנטים לצורך פרויקטים בהנחייתם.

ניתן לבחור מנחה ממחלקה אחרת באוניברסיטה מהפקולטה למדעי הטבע ובתנאי שנושא המחקר יהיה בתחום רלוונטי. במקרים כאלו יש להתייעץ מראש עם מרכזת הקורס ולקבל את אישורה.

ניתן לבצע את הפרויקט במעבדות מחקר מחוץ לאוניברסיטה, באישורה של הרכזת.

מנחה יביע את הסכמתו להדרכת סטודנט בפרויקט מחקר ע"י חתימתו על טופס הרישום לפרויקט ויגדיר בו את נושא המחקר.

רכזת הפרויקט תהיה בקשר עם המנחים לצורך מעקב אחר ביצוע הפרויקט לפי הצורך.

ה. בחירת מנחה ונושא עבודה

בחירת המנחה ונושא העבודה יתבצעו בשני שלבים:

שלב א: הצגת פרויקטים אפשריים ע"י חברי הסגל של המחלקה לביולוגיה מולקולרית במהלך סמסטר ב' בשנה ב'.

סטודנטים יצרו קשר עם המנחה לפי תחומי עניין ויקדמו את הרישום לפרויקט (בחירת נושא והגשת טופס רישום חתום).

שלב ב: סטודנטים שלא הצליחו למצוא מנחה יפנו לרכזת פרויקט המחקר בתחילת שנה ג' לצורך סיוע.

תחילת העבודה מותנית בהגשה של "טופס הרשמה לפרויקט מחקר", לרכזת הפרויקט, חתום על ידי הסטודנט והמנחה – את הטופס ניתן להוריד מהאתר (קישור בסוף מסמך זה) ולהגיש לתיבה המיועדת לכך בבניין 6 קומה 2.

יש לסיים את הליך הרישום לפרויקט אצל רכזת הפרויקט עד לחודש לאחר תחילת שנה ג'.

ו. הנחיות לכתיבת פרויקט המחקר

הסטודנטים ישתפו בקורס נלווה לפרויקט המחקר – "סמינר בביולוגיה מולקולרית". במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים (במהלך סמסטר א') הרצאות על כתיבה והצגת חומר מדעי. ובמהלך סמסטר ב' ילמדו הסטודנטים את עקרונות הצגת, בניית והעברת מצגת מדעית ויציגו את עבודתם מול שאר הסטודנטים. משך ההצגה (ע"י סטודנט יחיד או זוג) יהיה כ-10 דקות בלבד. המצגת תסכם את מטרת העבודה, רקע תיאורטי, מהלך העבודה, שיטות, תוצאות ודיון.

ז. עבודה כתובה ואופן מתן הציון הסופי

על הסטודנט להגיש דוח סופי כתוב על פרויקט המחקר אותו ביצע עד לסוף חודש אוגוסט של שנה ג' (כחודש לאחר סיום מועדי ב').

הדוח יורכב מהפרקים הבאים:

 • דף שער שיכלול כותרת העבודה בעברית ובאנגלית, שם המוסד, שם הסטודנט/ים ותעודת הזהות, שם הקורס, מקום בצוע המחקר, ושם המנחה ולוגו האוניברסיטה.
 • תקציר (עמוד 1)
 • תוכן עניינים
 • מבוא- רקע ספרותי. בסוף הפרק יופיעו שני סעיפים – "היפותזת העבודה" ו-"מטרת המחקר" שיכללו הסבר קצר (עד חצי עמוד, שניהם יחד) על ההשערה המדעית שהובילה לתכנון הפרויקט והמטרות הספציפיות של העבודה.
 • שיטות וחומרים
 • תוצאות
 • דיון, כולל הצעות להמשך המחקר
 • רשימה ביבליוגרפית
 • נספחים (במידה ויש צורך בכך)

ככלל, אורך הדוח יהיה בין 30 – 20 עמודים.

העבודה תוגש לרכזת הפרויקט מודפסת בדפי A4 (צד אחד בלבד) כרוכה, בעותק אחד (גופן Ariel או Times New Romanבגודל "12", במרווח בין שורות של 1.5).

במעמד מסירת העבודה לרכזת הפרויקט יצורפו הטפסים הבאים (קישור לטפסים נמצא בתחתית העמוד):

 • טופס מתן ציון
 • טופס אישור הגשת עבודה חתום ע"י המנחה והסטודנטים.

ח. הציון בקורס

40% – הערכת העבודה הכתובה ע"י חבר סגל מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית

60%  – הערכת המנחה, תוך התייחסות לפרמטרים הבאים:

רמת השקעה בלימוד הנושא (קריאת ספרות, שאלות, התעניינות)   

10%

נוכחות במעבדה (בצורה סדירה או לעיתים נדירות)                       

10%

שליטה בשיטות העבודה (דיוק בבצוע, יכולת עבודה עצמאית)       

15%

רמת השקעה בלימוד הנושא (קריאת ספרות, שאלות, התעניינות)    

10%

הערכת יכולת הכתיבה של הדוח הסופי                                                                      

15%

לסטודנטים יימסר רק הציון הסופי שישוקלל ויוזן ע"י רכזת הקורס.

* הציון העובר בקורס הוא 60.

סטודנט שיקבל ציון הנמוך מ – 60 תינתן אפשרות לשיפור ציון על ידי תיקון הדו"ח. באם לא השתפר הציון ייאלץ הסטודנט לחזור על הקורס