מסלול מדידות וגיאו-אינפורמציה

שינוי במסלול הלימוד, מחייב את הסטודנט ללמוד עפ"י תוכנית הלימודים של המסלול.

בעקבות דרישת הועדה המייעצת לרשם המהנדסים, קבלה למסלול מחייבת לימוד של מקצועות ליבה המוגדרות במסלול, גם אם ניתן בהם פטור על סמך לימודי הנדסאים ו/או לימודים קודמים.

להלן מקצועות הליבה הרלוונטים:

 מסלול מבנים: אין שינוי.

מסלול ניהול הבניה: שיטות ביצוע בבניה, ניהול התכנון והביצוע.

מסלול תחבורה: מבוא להנדסת תחבורה.

מסלול מדידות וגיאו-אינפורמציה: מבוא לתורת המדידה.

מדידות וגיאו-אינפורמציה

* מעבר לרשימה של הקדמים לפרויקט שמפורסמת בטבלה, יש לעבור את כל הקורסים משנים א'+ב' על מנת להירשם לפרויקט גמר.

 ** לגבי יתר הקורסים שלא מופיעים ברשימה משנה ג' – יוכל להירשם לקורס במקביל לפרויקט, רק במידה ונבחן לפחות במועד אחד בקורס (ונכשל).

 *** מקרים מיוחדים שבהם הסטודנט רשום ל"מועד נוסף" במקביל לפרויקט, מרשימת הקורסים שלמעלה – הבקשה תובא להחלטת יו"ר ועדת ההוראה