תוכנית לימוד מסלול הנדסת מבנים

* שינוי במסלול הלימוד, מחייב את הסטודנט ללמוד עפ"י תוכנית הלימודים של המסלול.

בעקבות דרישת הועדה המייעצת לרשם המהנדסים, קבלה למסלול מחייבת לימוד של מקצועות ליבה המוגדרות במסלול, גם אם ניתן בהם פטור על סמך לימודי הנדסאים ו/או לימודים קודמים.

 להלן מקצועות הליבה הרלוונטים: 

מסלול מבנים: אין שינוי.

מסלול ניהול הבניה: שיטות ביצוע בבניה, ניהול התכנון והביצוע.

מסלול תחבורה: מבוא להנדסת תחבורה.

מסלול מדידות וגיאו-אינפורמציה: מבוא לתורת המדידה.

הנדסת מבנים

קורסי בחירה

סטודנט במסלול הנדסת מבנים נדרש ל 4 קורסי בחירה במסגרת חובותיו לתואר במחלקה.

כל סמסטר יפתחו קורסי בחירה שונים מתוך הרשימה.

רשימת קורסי בחירה

סמינרים
wdt_IDשם הסמינר/הסדנאדרישות קדםהרצאהש"סנ"ז

סטודנט ירשם לפרויקט רק במידה וקיבל ציון עובר בקורסים הבאים:

שנה א'*            מכניקה הנדסית

                        הנדסה תיאורית וגרפיקה הנדסית

                        מבוא לתכנות

שנה ב'*            חומרים הנדסיים

                        כלכלה הנדסית

                        תורת המדידה

                        תורת החוזק 1

                        משוואות דיפרנציאליות

                        חומרי בניה

                        סטטיקת מבנים 1

                        תורת החוזק 2

שנה ג'**              מבני בטון 1

                        סטטיקת מבנים 2

                        מעבדה הנדסית

                        מבני בטון 2

                        מבני פלדה 1

                        עיקרי תכן מבנים

                        בטון דרוך

                        גיאומכניקה

                        ניהול התכנון והביצוע

                        אנגלית למהנדסים (ניתן להירשם גם במקביל לפרויקט)

                        שרטוט ותכנון באמצעות מחשב

                         וכן פטור מאנגלית אקדמית

הרישום לקורסים הבאים יבוצע במקביל: 
לפרויקט חלק א'
  

                       שיטות מחשב באנליזת מבנים
                        בנית המהנדס
                        דינמיקת מבנים
                        הנדסת ביסוס
                        מבני פלדה 2
                        מבנים מרחביים

לפרויקט חלק ב'

                        שיטות מחשב באנליזת מבנים
                        הנדסת ביסוס

                        תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה 

* מעבר לרשימה הנ"ל, יש לעבור את כל הקורסים משנים א'+ב' על מנת להירשם לפרויקט גמר.

 ** לגבי יתר הקורסים שלא מופיעים ברשימה משנה ג' – יוכל להירשם לקורס במקביל לפרויקט, רק במידה ונבחן לפחות במועד אחד בקורס (ונכשל).

 *** מקרים מיוחדים שבהם הסטודנט רשום ל"מועד נוסף" במקביל לפרויקט, מרשימת הקורסים שלמעלה – הבקשה תובא להחלטת יו"ר ועדת ההוראה