נהלי רישום לקורסים – המחלקה להנדסה אזרחית

נהלי רישום לקורסים – המחלקה להנדסה אזרחית

רישום לקורסים

בתוכנית הלימודים מופיעות דרישות הקדם לכל אחד מהקורסים.

סטודנט לא יוכל להתקדם בלימודיו מבלי שעמד בדרישות הקדם.

סטודנט רשאי להירשם רק עד ל- 24 נ"ז בכל אחד מהסמסטרים. בסמסטר קיץ עד ל- 12 נ"ז.

תנאי המעבר משנה לשנה הם עמידה בממוצע של מינימום 65 וע"פ תקנון מעמד הסטודנט, סטודנט הנכשל בשני רישומים בקורסי חובה, הרישום לקורס בפעם השלישית, יהיה רק באישור וועדת ההוראה.

בשונה ממה שנרשם לעיל, סטודנט אשר נכשל כבר בפעם השנייה בקורס מכניקה הנדסית (שהינו קורס הליבה הראשון במחלקה ונלמד בשנה א'), מצבו האקדמי ידון בוועדת ההוראה ויוחלט לגבי המשך לימודיו.

*מידע נוסף הקשור למעמד האקדמי של הסטודנט מפורט בתקנון מעמד הסטודנט.

שימו לב! באחראיות כל סטודנט להתעדכן בסילבוס הקורס אליו הוא נרשם, בסילבוס מופיע מידע אקדמי ודרישות הקורס כגון: נוכחות, הגשת עבודות וכו'.

קורסי קיץ

קורסי הקיץ נפתחים בהתאם לשיקולי המחלקה ובאישור המוסד. קורסי הקיץ אינם חלק מובנה מתוכנית הלימודים, למעט סטודנטים שנה א' אשר התחילו את לימודיהם באביב.

העדיפות בקורסים אלו תינתן לסטודנטים אשר נכשלו ועבורם קורס הקיץ נלקח בפעם השנייה וזאת בהתאם למספר המקומות בקורס וברישום המוקדם.

מעבדות

להלן נהלים לסטודנטים הנרשמים למעבדה הנדסית ולמעבדה בפיזיקה. נהלים אלו חשובים ביותר – קריאת ההנחיות ונהלי המעבדות.

אנגלית

חובה להגיע לרמת פטור עד תום שנה ב' ללימודיו.

לא ניתן להירשם לפרויקט גמר ולאנגלית טכנית עד אשר יציג רמת פטור באנגלית.

    ♦ רמת פטור באנגלית אקדמית.

    ♦ סיום שנים א'-ג' בציון 65. הנדסאים- שנים א'-ב'.