תנאי קבלה בבית הספר לתקשורת- תשפ"א

 • הציון הקובע לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי.
 • עמידה בציון זה מבטלת את ההכרח לעמוד בממוצע הבגרות ו/או הפסיכומטרי, הנדרש למחלקה.
 • סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.
 • כל הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודים במוסד, ולהגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנה ב'.
 • 4 יח"ל באנגלית בציון 70 לפחות או 5 יח"ל בציון 60 לפחות הינו תנאי קבלה הכרחי למחלקה לתקשורת.
  מכתב לוועדת קבלה – המכתב יכלול חיבור בשפה העברית באורך דף אחד בנושא תקשורתי כלשהו שיכלול:
 • רקע כללי על הנושא
 • אירועים בולטים
 • מצב קיים
 • דעה אישית בנושא, פתרון, פיתוח הנושא, שינוי הנושא ועוד.

  טופס הרישום בצרוף המכתב יגיעו עד שלושה ימים לפני התכנסות ועדת הקבלה.

  אם המועמד יתקבל לאחר דיון בוועדת הקבלה, קבלתו תהיה על תנאי סיום שנה א' בממוצע 75 לפחות.

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

בגרות בלבד

ממוצע בגרות 98 לפחות

סיווג רמה באנגלית

פסיכומטרי

פסיכומטרי-  580 לפחות

זכאות לבגרות בממוצע 80 לפחות

ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

 מבחן פסיכומטרי בציון 580 ומעלה

(ובתנאי שממוצע הבגרות הוא 80 לפחות)

87

580

580

זימון לראיון אישי +

מכתב לוועדת קבלה

ממוצע בגרות מ- 89 עד 94 

או

ציון קבלה משולב 560-580 (ובתנאי שממוצע הבגרות הוא 80 ומעלה)

ראיון+ צירוף מכתב לוועדת הקבלה כמפורט מעלה.

הנדסאי

דיפלומת הנדסאים בממוצע ציונים חיצוניים 83 לפחות

 

בעלי בגרות חו"ל

פסיכומטרי- 580

 • ראיון אישי במידת הצורך
 • *מבחן יע"ל בציון 105 לפחות
 • שווה ערך בגרות ממשרד החינוך

מכינה ייעודית 

קבלה אוטומטית לבעלי ממוצע 88

ממוצע 8588 החלטת ועדת קבלה לאחר ראיון+ מכתב לוועדת קבלה

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטים יכולים להגיש בקשה לקבלה להתקבל במסגרת "קבלה לסמסטר".

"קבלה לסמסטר" – הינה תוכנית לימודים במסגרת המחלקה לסמסטר אחד, הכוללת מערכת שעות מוכתבת ע"י המחלקה.

מעבר לסמסטר העוקב לסטטוס "מן המניין" יותנה בסיום הסמסטר בממוצע נדרש בהתאם לדרישת המחלקה ועמידה בדרישות הנוספות שנקבעו עבור הסטודנט.   

סטודנט שלא יעמוד בכללים שנקבעו לצורך מעבר לסטטוס "מן המניין", לא יתקבל למחלקה המבוקשת, ובאפשרותו להמשיך לימודיו בסמסטר הבא במחלקה הרב תחומית. 

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.
 
דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

מועמד שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית, ו/או נבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, נדרש להציג מבחן יע"ל בציון 105 לפחות. 

הרישום לתואר מתחיל כאן!

מועמד יקר, אנו מברכים אותך על החלטתך להירשם ללימודים באוניברסיטת אריאל בשומרון.

1. שלב ראשון- רישום מקוון ותשלום דמי רישום

בכניסה להליך הרישום המקוון עליך לבחור את מועד הלימודים המבוקש, ובסופו לשלם את דמי הרישום בסך 463 ש"ח. 

בתום הרישום המקוון יישלח אליך מייל המאשר את רישומך ללימודים. 

2. שלב שני- השלמת הרישום

לפניך 2 אפשרויות להשלמת הרישום:

1. השלמת הרישום וצרוף מסמכים באופן מקוון דרך "פורטל מועמד".

2. למלא טופס רישום ולשלוח את הטופס המלא ואת כלל המסמכים הנדרשים להשלמת הרישום, במייל עבור מרכז ייעוץ: consultingcenter@ariel.ac.il או למספר ווטסאפ של מרכז יעוץ לימודים: 054-9508206.

 • לאחר קבלת כלל המסמכים הנלווים, ועדת הקבלה תדון בבקשתך, ומכתב החלטה בדבר קבלתך יישלח אליך בדואר.
יש להעלות לפורטל מסמכים מקוריים או מסמכים שעליהם מוטבעת חותמת "נאמן למקור"/ חותמת המוסד (בית ספר, משרד החינוך או מדור רישום וקבלה), באופן קריא וברור. אין להגיש פיזית מסמכים מקוריים במעמד הרישום. המסמכים אינם מוחזרים.
להלן המסמכים הנלווים שיש לצרף במעמד הרישום לכלל המועמדים לתואר הראשון:
1. תמונת פספורט
2. תעודה מזהה
3. תעודת שחרור מהצבא/ שירות לאומי
4. ציוני המבחן הפסיכומטרי מהמרכז הארצי לבחינות והערכה- יש לוודא שציוניך הועברו באופן מקוון לאוניברסיטת אריאל. אם ציוניך לא הועברו לאוניברסיטת אריאל עליך להגיש בקשה באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו).
5. תעודות המעידות על השכלה כלשהי בהעתק "נאמן למקור" (תעודת בגרות, תעודת הנדסאי-כולל נספח, תעודות מלימודים אקדמיים קודמים וגיליונות ציונים). 
6. ציון 105 לפחות במבחן יע"ל- למי שנבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית ו/או למי שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית.
7. מועמד ששילם דמי רישום דרך בנק הדואר/ בהעברה בנקאית נדרש להציג קבלה על תשלום. מי ששילם דרך האינטרנט אינו נדרש להציג קבלה.

8. טופס רישום- מועמד שלא השלים את הרישום המקוון המלא בפורטל מועמד, ימלא טופס רישום וישלח אותו ואת המסמכים הנלווים האחת מהדרכים הבאות:

 1. בוואטסאפ למרכז ייעוץ לימודים- ניתן לצלם את הטופס והמסמכים בנייד ולשלוח בטלפון: 054-9508206

 2. במייל למרכז ייעוץ לימודים, consultingcenter@ariel.ac.il.

 

בטופס הרישום ניתן לרשום שלוש עדיפויות לימוד. רצוי למלא את שלושתן.

העדיפות הראשונה תטופל תמיד תחילה, לכן עליך לשקול היטב את סדר העדיפויות.

אם תתקבל/י לעדיפות הראשונה, יישלח אליך מכתב קבלה, ויופסק הדיון לגבי העדיפויות הנוספות.

אם לא תתקבל/י לעדיפות הראשונה, הדיון יעבור אוטומטית לעדיפות השנייה, וכן הלאה.

דיון בעדיפות רביעית יהיה כרוך בתשלום מחצית מסך דמי הרישום. 

מועמד המבקש לשנות את עדיפות הלימודים, ימלא טופס בקשה לשינוי עדיפות לימודים 

וישלח למדור רישום וקבלה במייל rishum@ariel.ac.il או בפקס: 03-9066278.

לפני הגשת הבקשה מומלץ לבדוק באתר או במרכז המידע הטלפוני אם הרישום למחלקה עדיין פתוח. 

3. שלב שלישי-מעקב אחר מצב הרשמתך

תוכל להתעדכן במצב הרשמתך ונתוניך, כפי שמופיעים במערכת הממוחשבת של האוניברסיטה,  דרך "פורטל למועמד".   

4. שלב רביעי- תשלום מקדמת שכר לימוד ובניית מערכת שעות

תוכל לשלם את המקדמה ולבנות מערכת שעות דרך פורטל לסטודנט