תוכנת Teacher‎

תוכנת Teacher

תוכנת Teacher משמשת בכיתות המחשבים להשתלטות על מחשבי הלומדים לצורך הצגת מסך המחשב של המרצה.

יש לאתר את אייקון תוכנת ה- Teacher

אייקון של תוכנת teacher

בלחיצה כפולה תפתח התוכנה ותסרוק אחר מחשבים דלוקים המחוברים אליה.

חשוב: יש לבקש לפני התחלת התוכנה להדליק את מחשביהם ולהמתין לעלייתם המלאה.

מסך פתיחה של התוכנה teacher

 סטודנט אשר מחשבו דלוק ומחובר נראה כך:

תצוגה של סטודנט מחובר

בכדי להשתלט על מחשבי הלומדים ולהציג את מחשב המרצה על כל המסכיםיש ללחוץ על "show Maenu"  אשר נמצא בראש חלון התוכנה

ללחצן "show Maenu"  אשר נמצא בראש חלון התוכנה

לאחר השתלטות על המחשבים אייקון התוכנה מועבר לשורת המשימות ליד שעון המערכת (בפינה הימנית התחתונה)

כאשר ברצונך להפסיק את ההשתלטות על המחשבים יש ללחוץ על אייקון זה ►

ולבחור באפשרות "End"

לחצן END להפסקת השתלטות