קרימינולוגיה קלינית עם תזה – תואר שני

פרטי המסלול

תואר:

בתוכנית :

מסלול:

שנות לימוד: 

   M.A.

קרימינולוגיה קלינית

עם תזה

שנתיים

מועמדים לתואר שני מחויבים בהצגת המסמכים הבאים:

 • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
 • פטור אקדמי מאנגלית.
 • מועמד שסיים את התואר הראשון בשפת הוראה שאינה עברית, יידרש להציג ציון 110 לפחות במבחן יע"ל.

תנאי קבלה

 • תואר ראשון בקרימינולוגיה בממוצע 85 לפחות.
 • בלימודי תואר דו חוגי הכולל לימודי קרימינולוגיה, הממוצע הנדרש הוא לפחות 85 בכל חוג וממוצע כולל של 85 בתואר ראשון.
 • תואר ראשון מהתחומים הבאים: פסיכולוגיה/עבודה סוציאלית/ חינוך מיוחד/מדעי ההתנהגות – בממוצע 85 לפחות, ועמידה בסיום קורסי ההשלמות בממוצע 85 לפחות.

תנאים נוספים לקבלה

 • 2 המלצות אקדמיות – עדיפות להמלצה ממנחי סמינריונים שנלמדו במסגרת לימודי התואר.
 • מכתב המלצה מקצועי רלוונטי לתחום- עדיפות.
 • כל המלצה תינתן על גבי טופס אחיד הנמצא באתר החוג.
 • קורות חיים וצילום תעודת זהות.
 • ראיון קבלה פרטני וקבוצתי- לראיונות יזומנו רק מועמדים מתאימים בהתאם לשיקולי וועדת הקבלה של המגמה.

קורסי השלמה:

 • סיום קורסי השלמה בממוצע 85 לפחות טרום הגשת המועמדות ללימודי תואר שני.
 • יש לסיים את כל דרישות קורסי ההשלמה טרום הקבלה לתכנית. דרישה זו הינה באחריות הסטודנט.

פירוט קורסי ההשלמה:

 • תיאוריות בקרימינולוגיה 4 נ"ז, פסיכופתולוגיה 4 נ"ז, סטייה חברתית 4 נ"ז , תורת הענישה 4 נ"ז,
 • דיני עונשין והסייגים לאחריות הפלילית 2 נ"ז, היבטים פסיכולוגים של תוקפנות ואלימות 2 נ"ז.

לתוכנית זו מספר מקומות מוגבל, הליך מיון המועמדים והחלטה בדבר קבלה לתוכנית הינם בסמכות ועדת הקבלה בלבד.

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

מועמדים שיתקבלו לאחר המיונים ידרשו להציג בנוסף גם:

 • השלמת תוכנית חיסונים עפ"י דרישות משרד הבריאות עד לתחילת שנת הלימודים.
 • הנפקת תעודת יושר מהמשטרה.
 • הצגת אישור על היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001 (בהתאם לחוק, לגברים בלבד).

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.‬

מועד סגירת ההרשמה: 14.06.2020, יום ראשון