דיני עונשין

מטרות הקורס:

סקירה של יסודות המשפט הפלילי המהותי, תוך השמת דגש על הסוגיות התיאורטיות שמתעוררות בדיני העונשין. עיקר הקורס מתמקד בסוגיות המרכזיות שבחלק הכללי של חוק העונשין, תשל"ז – 1977. בין היתר נדון בעקרונות היסוד של דיני העונשין; היסוד העובדתי שבעבירה; היסוד הנפשי שבעבירה; הרפורמה בעבירות ההמתה; עבירת הניסיון; עבירה נגזרת; צדדים לעבירה והרחבת האחריות הפלילית (שותפות לדבר עבירה, אחריות תאגידים ועוד) סייגים לפליליות המעשה (הגנה עצמית, טעות, אי שפיות, כורח).

קובץ להורדה:

דיני עונשין פרשית לימוד תשפ