טרור בראי המשפט

מטרות הקורס:

להגדיר הגדרה משפטית -מושגית של פעילות טרור. להבחין בין טרור לעימות מזוין;  בין לוחמים לבין אזרחים ובין אלה לבין לוחמים בלתי חוקיים. להציג דרכי התמודדות משפטית עם טרור.

תוכן הקורס: הקורס יפרוש יריעה רחבה למדיי של השתקפות הטרור במשפט הבינלאומי ובמשפט הפנימי של מדינת ישראל. תיערכנה הבחנות בין פעילות טרור פושעת לבין עימות מזוין שיש לו עיגון בדיני המלחמה. תבחנה דרכי פעולה משפטית כנגד טרור דרך כלל ויישומן במציאות המורכבת של טרור במדינת ישראל בכלל ובתחומי איו"ש  בפרט. בהקשר זה יושם דגש על הגנת אזרחים שאינם מעורבים בסביבה רווית טרור. תוצג סקירה של המציאות המשפטית באיו"ש וייבחנו סוגיות שונות של משפט בינלאומי הומניטרי.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד