מצבי לחץ ומשבר – Stress and Crisis Conditions

מטרות הקורס:

הקורס יעסוק במצבי לחץ ומשבר ובהשפעתם על מצבי חולי נפשי ופיזיולוגי, ונטיה לעבריינות. יוכרו מודלים שונים וגישות המסבירים את תופעת הלחץ, השפעותיו, ואסטרטגיות שונות להתמודדות עמו.

קובץ להורדה:

מצבי לחץ ומשבר