נשים ופשיעה – Women and crime

מטרות הקורס:

הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים/יות עם נושא הסטייה והפשיעה בקרב נשים ונערות.  מתחילת ימיה של הקרימינולוגיה, תחום הפשיעה נתפס באופן מסורתי תחום חקר של פשיעה זכרית, כשהנשים נתפסו כקורבנות של עבירות ולא כאלה המבצעות את הפשיעה.  בקורס נסקור את ההיבטים התיאורטיים הקשורים באטיולוגיה לעבריינות בקרב נשים ונערות ובמסלולי החיים של נשים. יוצגו ההיבטים התיאורטיים הקשורים באטיולוגיה לעבריינות נשים תוך ניתוח הנושא בראייה מגדרית, חברתית ופסיכולוגית.

במהלך הקורס נסקור סוגים שונים של עבריינות נשים בארץ ובעולם, כמו: זנות  וסחר בנשים;  נשים במאסר; שימוש וסחר בסמים;  נשים ונערות כקורבנות ;אלימות בקרב נשים ואלימות במשפחה בקרב אימהות. בנוסף תוצג המדיניות כלפי התמודדות עם פשיעת נשים: יוצגו הקשיים והאופן בו מתמודדים מוסדות החברה בנושאי הטיפול והאכיפה בקרב נשים. בקורס תתקיים הרצאת אורח.

קובץ להורדה:

Women and crime