נשים ופשיעה – Women and Crime

מטרות הקורס:

מטרת הקורס הינה הכרת המגוון הרחב של מעורבות נשים בפשיעה, כעברייניות, כקורבנות וכקרובות משפחה של עבריינים. בקורס יודגמו ההיבטים השונים של הקשר בין נשים ופשיעה, תוך בחינת האופן בו הגיעו נשים אלה לפשע, ואופן התמודדות מערכת אכיפת החוק עמן, תוך ניסיון לתת תשובה לשאלה האם נשים הנופלות לפשע הן עברייניות מלידה או קורבנות.

במהלך הקורס יידונו נושאים הקשורים לנשים כעברייניות: אמהות עברייניות, נשים במאסר, בנות זוג של עבריינים, נשים ונערות כקורבנות, תהליכי גיוס נשים לעולם העברייני, זנות, סמים ועוד.

קובץ להורדה:

חגית כהן מדינה-פרשיית לימוד-נשים ופשיעה