תורת הענישה – איפיוני ענישה ודרכי הענישה הפלילית – Penology and Theories of Puneshment

מטרות הקורס:

הקניית ידע אודות תיאוריות וגישות פילוסופיות לגבי  המושג "עונש" מטרות הענישה השונות  ותפיסת הענישה על היבטיה המוסריים, הדתיים, החברתיים והפסיכולוגיים. הכרת ההיבטים והגישות השונות  בענישה הקלאסית ובענישה המודרנית העכשווית, שיקולים בקביעת העונש והבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה בישראל . החלק השני של הקורס יעסוק בהכרת היתרונות והחסרונות בדרכי הענישה השונות, בדרגות הפעלתן ובמטרותיהן בתקופה המודרנית, לרבות יישומן והשימוש בהן  בישראל ובעולם כפונקציה לשינויים שחלו בחברה ובחינה מדעית של אמצעים ודרכי הענישה הנוהגים בעולם.

קובץ להורדה:

תורת הענישה