תוכנית הלימודים לתואר שני במתמטיקה יישומית ומדעי המחשב – התמחות במדעי המחשב

מסלול לימודים עם תזה

תכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב כוללת קורסים עיוניים, עבודת מחקר (תזה), וקורסים מקצועיים. במסגרת הלימודים יבצע הסטודנט מחקר ברמה ההולמת פרסום בספרות מדעית. בנוסף ישלים הסטודנט לימודים עיוניים בהיקף 28 נ"ז: 2 קורסי חובה

(סיבוכיות חישוב  5 נ"ז, נושאים מתקדמים בתורת הגרפים 4 נ"ז: סה"כ 9 נ"ז), 5 קורסי בחירה מהקורסים המוצעים ע"י המחלקה (3 נ"ז כ"א, סה"כ 15 נ"ז). קורסי הבחירה מחולקים לשני אשכולות: תיאורטי ומעשי, על כל סטודנט לקחת לפחות שני קורסים מכל אשכול (חלק מסוים מקורסי הבחירה שייכים לשני האשכולות). מעבר לכך כל סטודנט ישתתף  ב-2 סמינריוני מחקר – (2 נ"ז כ"א, סה"כ 4 נ"ז). יודגש שכל הסטודנטים מחויבים בהשתתפות בשני סמינריוני מחקר. מטרת הסמינרים לפתח מיומנויות מחקר: מושגי הוכחה ושיטות מחקר, מקורות מידע מדעיים, כתיבה מדעית והצגת עבודה מדעית באנגלית ובעברית. כל סטודנט המבצע עבודת תזה חייב להציג את הצעת המחקר בסמינריון לפני הגשתה. בנוסף, הסטודנט חייב להשתתף גם בסמינר מחלקתי ללא נקודות זכות.

בנוסף ללימודים העיוניים יבצע הסטודנט מחקר בהנחיית מנחה מחברי הסגל. המחקר צריך להתפרסם בכנס מקצועי שפיט ואו בכתב עת רלוונטי. עם סיום המחקר הסטודנט יציג את עבודתו במסגרת הרצאה סמינריונית, יגיש לוועדת שיפוט חיבור המסכם את עבודתו המחקרית ויידרש לעמוד בבחינת הגנה עליה. עבודת המחקר תכלול ביצוע מחקר תיאורטי מקורי ומעמיק.

מסלול לימודים פרויקט גמר

תכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב כוללת קורסים תיאורטיים, פרויקט גמר לתואר שני וקורסים מקצועיים.

במסגרת הלימודים, יבצע הסטודנט פרויקט גמר לתואר שני (שנתי, 6 נ"ז). בנוסף ישלים הסטודנט לימודים עיוניים בהיקף 34 נ"ז. 2 קורסי חובה (4 נ"ז כ"א, סה"כ  8 נ"ז)  ו-7 קורסי בחירה מהקורסים המוצעים ע"י המחלקה (3 נ"ז כ"א, סה"כ  21 נ"ז). קורסי הבחירה מחולקים לשני אשכולות: תיאורטי ומעשי, על כל סטודנט לקחת לפחות שני קורסים מכל אשכול (חלק מסוים מקורסי הבחירה שייכים שני האשכולות). מעבר לכך על כל סטודנט להשתתף ב-2 סמינריוני מחקר – (2 נ"ז כ"א סה"כ 4 נ"ז). יודגש שכל הסטודנטים מחויבים בהשתתפות בשני סמינריוני מחקר. מטרת הסמינרים לפתח מיומנויות מחקר: מושגי הוכחה ושיטות מחקר, מקורות מידע מדעיים כתיבה מדעית והצגת עבודה מדעית באנגלית ובעברית. כל סטודנט המבצע פרויקט גמר חייב להציג את הצעת הפרויקט בסמינריון לפני הגשתו.

בנוסף, הסטודנט חייב להשתתף גם בסמינר מחלקתי ללא נקודות זכות.

בנוסף ללימודים העיוניים יבצע הסטודנט פרויקט תואר שני בהנחיית מנחה מחברי הסגל. עם סיום הפרויקט, הסטודנט יציג את עבודתו במסגרת הרצאה סמינריונית, ויגיש את הפרויקט כ-technical report לפי הפורמט המקובל במחלקה.