תכנית הלימודים בתואר דו-חוגי בחינוך – אוניברסיטת אריאל

דו חוגי חינוך- למתחילים מתשפ"א

שנה א'

שם הקורס

נ"ז

מבוא לתורת החינוך וההוראה

2

נושאים נבחרים בפילוסופיה של החינוך

2

עקרונות בלמידה והשלכות להוראה

2

זרמים ומגמות בחינוך בישראל

2

תרבות הפנאי בישראל

2

גישות פילוסופיות ותיאוריות בהטמעת שינויים במערכות החינוך

2

חינוך לערכים והשתקפותם בדיסציפלינות ההוראה

2

קורס בחירה

2

סה"כ

16

שנה ב'

שם הקורס

נ"ז

יסודות בסוציולוגיה חינוכית

2

פסיכולוגיה התפתחותית

2

פסיכולוגיה של ההתפתחות, האישיות והלמידה

2

פסיכולוגיה חברתית

2

פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות

2

תהליכים קוגניטיביים לגיל הרך

2

גישות במחקר איכותני – מדידה והערכה

2

קורס בחירה

2

סה"כ

16

שנה ג'- אחד משלושת האשכולות

שם הקורס

נ"ז

סמינריון במנהל חינוכי

4

מושגי יסוד בפסיכולוגיה של הכיתה א'

2

מושגי יסוד בפסיכולוגיה של הכיתה ב'

2

הערכת הישגים לימודיים

2

מערכת החינוך בישראל – היבטים כלכליים

2

היבטים משפטיים במערכות החינוך

2

תיאוריות ארגוניות: חזון ואסטרטגיה, תכנון ובקרה באגון חברתי-קהילתי

2

תכניות הדרכה – תכון, ביצוע והערכה

2

יסודות הניהול

2

סה"כ

20

 

שם הקורס

נ"ז

סמינריון בטכנולוגיות בחינוך

4

תרבות דיגיטלית וחברת הרשת

2

אוריינות מידע בסביבות דיגיטליות

2

למידה מרחוק – התפתחות המחקר והתיאוריה

2

שילוב טכנולוגיה בחינוך

2

שיקולי דעת בתכנון לימודים בסיבה עתירת טכנולוגיות

2

הוראה מרחוק או מרחק בהוראה – על מרחק הבנה הדדית בין המורים לתלמידים

2

למידה פעילה, למידה שיתופית, למידה הפוכה, פרויקט סיום

2

קורס בחירה

2

סה"כ

20

 

שם הקורס

נ"ז

סמינריון בייעוץ חינוכי

4

מבוא לייעוץ חינוכי א'

2

מבוא לייעוץ חינוכי ב'

2

מבחני אינטליגנציה ואישיות

2

אתוס חינוכי ואקלים חינוכי לקראת בתי ספר מעצבי זהות

2

מבוא לליקויי למידה

2

היבטים משפטיים במערכות החינוך

2

פסיכוסומטיקה והתפתחות: קשיים והפרעות באכילה מינקות ועד בגרות

2

שיטות באבחון והערכה

2

סה"כ

20

 

 

קורסים פקולטטיים למעקב:

מתודולוגיה

שנה

שם הקורס

נ"ז

 

א

מבוא לסטטיסטיקה א'

2

 

מבוא לסטטיסטיקה ב'

2

 

קריאה וכתיבה מדעית

2

 

SPSS

2

 

ב

שיטות מחקר א'

2

 

שיטות מחקר ב'

2