הכשרת בודק מוסמך למעליות

על המקצוע       

מרכז אקדמי – מהנדס מיכאל סויססא ראש ענף מעליות ומתקני הרמה ממכון התקנים.

היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון הוכרה על ידי מפקח העבודה הראשי כמוסד להכשרת בודקים מוסמכים למעליות ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה ונוהל ההסכמה והעבודה של בודקים מוסמכים לכלי הרמה ולמתקני לחץ.


במדינת ישראל ישנן כ 100 אלף מעליות, תקנות הבטיחות דורשות בדיקה דו שנתית לכל מעלית על ידי בודק מעליות מוסמך. כל שנה מאושרות בישראל כ 4000 מעליות חדשות הדורשות בדיקת בודק מוסמך.


בודק מעליות מוסמך מבצע את בדיקת הכלים הרלוונטיים לפי חוקים, תקנות, נהלים מפרט בדיקות או הוראות מפקח העבודה הראשי החלים בארץ לגבי אותו כלי. עליו לפעול לפי תקנים ישראלים או זרים המובילים בתחום, הוראות היצרן של אותו הכלי וכללי המקצוע ההנדסיים והבטיחותיים המקובלים בתחום הרלוונטי. על סמך בדיקתו יחליט הבודק אם לאשר הפעלת הכלי ובאילו תנאים.
בוגרי הקורס שעונים לקריטריונים שקבע המחוקק ושיעמדו בהצלחה בבחינות ההסמכה של משרד העבודה והרווחה יוסמכו על ידי מפקח העבודה הראשי כבודק מוסמך למשך 5 שנים ויקבלו מספר בודק.

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים

\ השכלה נדרשת
מהנדס מכונות או הנדסאי מכונות / מהנדס חשמל או הנדסאי חשמל
הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאמה

\ ניסיון מקצועי נדרש
ניסיון מקצועי כמהנדס או כהנדסאי

ניסיון כללי למהנדס – 5 שנים כמהנדס, להנדסאי – 10 שנים כהנדסאי.

\ ניסיון בתחום הלימוד
למהנדס – שנתיים, להנדסאי – 4 שנים.
נדרשת תקופת ניסיון בתחום ההסכמה המבוקשת.

הניסיון יכול שיירכש בעבודה באחד או יותר מהתחומים הבאים:
\ תכנון, יצור, אחזקה של מתקנים מסוגים שונים מאותו התחום
\ השתתפות טרם הגשת הבקשה לקורס בביצוע בדיקות של כלים מן הסוג לגביו המועמד מבקש הסמכה.

הבדיקות יבוצעו עם בודק מוסמך חונך בעל ותק של 5 שנים לפחות שיאשר בכתב השתתפות המועמד בבדיקות ע"ג הטופס המתאים.
הבדיקות הנדרשות – למהנדס 100 בדיקות, להנדסאי 200 בדיקות.

מועמד אשר יגיש למוסד ההכשרה את כלל המסמכים הנדרשים ועמד בהצלחה בבחינות הכניסה לקורס יזומן לוועדת קבלה לקורס. וועדת הקבלה תבדוק את נתוני המועמד, תראיינו ותמליץ על קבלתו או דחיית מועמדותו לקורס.

הכשרת בעלי המקצועות המורשים לביצוע הבקרות הנדרשות ולקידום ופיתוח התחום

תכנית הלימודים הנה בפיקוח משרד העבודה והרווחה כוללת 311 שעות לימוד בכיתה ובנוסף סיורים מקצועיים והתנסות מעשית בבדיקת מעליות. התלמידים נדרשים להתנסות מעשית – סטאז' בתחום הלימוד לפני הגשתם לבחינת ההסמכה

נושאי הלימוד

\ מדעי היסוד: חוזק חומרים, פלדות, ריתוך ועוד

\  חשמל כללי: תורת החשמל, מכונות חשמל , מתקני חשמל ( מהנדסאים והנדסאים חשמל פטורים), חשמל מעליות.

\ מבנה מעליות, שיטות הנעה, אפיון מעליות, רכיבים במעליות, מעליות מיוחדות, חקר ביצועים, תכנון מעליות והתאמתן לסוג המבנה

\ ניתוח תקלות במעליות, תאונות במעליות, חוקי בטיחות והיבטים משפטיים, אתיקה מקצועית ונהלי מפע"ר

האוניברסיטה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ובהרכב המרצים בהתאם לצורך

\ לאחר ביצוע 20% מההתמחות המעשית לצד הצלחה במבחן , יקבלו הלומדים  תעודת סיום קורס מטעם היחידה ללימודי חוץ באוניברסיטת אריאל

\ מועמד שיעמוד בהצלחה בבחינה החיצונית, בבחינה העיונית ובוועדת ההסמכה יקבל תעודה מטעם מפקח העבודה הראשי המסמיכה אותו לבודק תוקף ההסמכה הנו לחמש שנים

\ הלימודים בהיקף 311 שעות לימוד יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בתל אביב

\ בנוסף יחוייבו הסטודנטים בהתנסות מעשית של בדיקת 50 מעליות בליווי בודק מוסמך חונך

הלומדים מחויבים לכלל נהלי הקורס של משרד העבודה והרווחה המופיעים בקישור המצ"ב.
עבור בחינת המקצוע החיצונית יתכן ותידרשו לשלם ישירות למשרד העבודה והרווחה