מורשה נגישות שירות

ראש ביה"ס לנגישות – אדר' יעל דניאלי להב \ רכז אקדמי – ד"ר אבי רמות

על המקצוע

היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון מקיימת תכנית להכשרת מורשים לנגישות שירות. התכנית מוכרת על-ידי האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה והרווחה ורשם המורשים לנגישות שירות.

המקצוע החדש הוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח – 1998 (סעיף 19מ"א1) כדי שניתן יהיה לנהל טוב יותר את יישום חקיקת הנגישות.

תפקידו של מורשה נגישות השירות לשמש גורם מייעץ, מאשר ומדריך בהליכי רישוי ובנייה, רישוי עסקים, ביצוע פעולות בנייה במקום קיים, ובמקום הנותן שירות לציבור. כללים לרישום בפנקס מדור מורשים לנגישות שירות נקבעו בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות שירות), תשס"ז-2007, האחריות ליישום הוראות התקנות נתונה בידי משרד העבודה והרווחה. 

בוגרי הקורס שעונים לקריטריונים שקבע המחוקק ושיעמדו בהצלחה בבחינות המקצוע של משרד העבודה והרווחה, יהיו רשאים להירשם בפנקס המיוחד למורשים לנגישות שירות. לבוגרים תהיה הזכות לפעול במסגרת הליכי תכנון, רישוי ובנייה ורישוי עסקים, ובנוגע למתן חוות דעת והמלצות לביצוע התאמות בתעסוקה, בהשכלה גבוהה, בחינוך וכיו"ב נגזרת מהסמכויות שהעניק המחוקק לבעלי המקצוע השונים על פי מקצועותיהם.

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים
  • בעל מקצוע אקדמי או טכנולוגי מתאים לצורך הכרה במורשה לנגישות השירות: אדריכל או מהנדס מבנים, תשתיות וסביבה, הנדסאי בניין או אדריכלות, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, עובד סוציאלי, פסיכולוג, רופא, אחות, סוציולוג, מהנדס תעשיה וניהול, וכן מעצב פנים, עוסק בחינוך, עוסק במדעי ההתנהגות- אם הם בעלי תואר אקדמי בתחום העיסוק. וכן כל בעל מקצוע אקדמי אחר שיש לו תעודת מוסמך לפחות.
  • מאנשי מקצועות הבנייה נדרשת תעודת רישום תקפה בפנקס המקצוע, במדור שקבע הרשם במשרד הכלכלה.
  • מי שהתייצב לפני ועדת קבלה במשרד הכלכלה והוכיח שצבר ניסיון מעשי של שלוש שנים לפחות במקצוע אקדמי או טכנולוגי כאמור למעלה, שהוא למד, וכן הוכיח ניסיון מעשי של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות.
  • ידיעת השפה העברית על בוריה

תנאי הקבלה כפי שנקבעו מכוח החוק על ידי משרד הכלכלה

תכנית הלימודים תכלול מרכיבים עיוניים ומעשיים, לפי הנחיות משרד הכלכלה. התכנית תתמקד בהנגשת השירות לצד שיעורי מבוא בהנגשת מבנים, תשתיות וסביבה.

בין הנושאים הנלמדים:

\ הוראות הדין הרלוונטיות לתחום הנגשת השירות.

\ היבטים כלכליים של הנגשת השירותים שהחוק חל עליהם.

\ סוגי המוגבלויות וצורכי האדם עם מוגבלות, עקרונות ההנגשה ודרכי יישומם הלכה למעשה

\ הנעשה בתחום נגישות השירות במדינות אחרות

\ תפקידי מורשה לנגישות שירות לצד תפקידי מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה.

האוניברסיטה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ובהרכב המרצים בהתאם לצורך

במדור מורשים לנגישות השירות זכאי להירשם מי שמתקיימים בו כל אלה:

  • הרשם קבע כי הוא בעל מקצוע מתאים
  • עמד בכל דרישות תכנית הלימודים.
  • עבר בהצלחה בחינה מעשית ובחינה עיונית שערך משרד הכלכלה.
  • בעל תעודת מקצוע שנתן משרד הכלכלה.

מכלול התקנות העוסקות בהכשרת מורשים לנגישות

\ בוגרי התכנית שעמדו במטלות הקורס במלואן , יהיו זכאים לגשת לבחינת המקצוע.

\ משרד הרווחה והעבודה יעניק תעודה למי שעבר בהצלחה את בחינת המקצוע.

\ תעודת הגמר, המקצוע ורישום בפנקס באחריות משרד הכלכלה.

הלימודים יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך בתל אביב, פעם בשבוע בין השעות 09:00-16:30. הסיורים יערכו במקומות שונים בארץ.

היקף הקורס 200 שעות לימוד, בנוסף תתקיים מכינה בהיקף 20 שעות בתחומי סוגי מוגבלויות או קריאת תכניות בנייה. *חובת ההשתתפות במכינה נקבעת בוועדת הקבלה לקורס ( המכינה עשויה להתקיים בימי לימוד נוספים).

מיקום: הלימודים יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך בתל אביב