מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס)

ראש ביה"ס לנגישות – אדר' יעל דניאלי להב \ רכז אקדמי – אדר' אבי ורשבסקי

על המקצוע       

היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון מקיימת תכנית להכשרת מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס). התכנית מוכרת על-ידי האגף להכשרה מקצועית של משרד הרווחה והעבודה, רשם המהנדסים והאדריכלים ורשם ההנדסאים.

המקצוע החדש הוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח – 1998 (סעיף 19מ"א) במטרה לנהל טוב יותר את יישום חקיקת הנגישות.   

תפקידו של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס) לשמש גורם מבקר, מפקח, ומאשר בהליכי רישוי ובנייה, רישוי עסקים, וביצוע פעולות בנייה במקום קיים. כללים לרישום בפנקס במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס) נקבעו בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה), תשס"ז-2007, האחריות ליישום הוראות התקנות נתונה בידי שר הכלכלה.

בוגרי התוכנית, אשר עונים לקריטריונים שקבע המחוקק, מתחום מקצועות הבנייה והאדריכלות ואשר יעמדו בהצלחה בבחינות המקצוע של משרד הרווחה והעבודה, יהיו רשאים להירשם בפנקס המיוחד למורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס).     

לבוגרים תהיה הזכות לפעול במסגרת הליכי תכנון, רישוי ובנייה ורישוי עסקים, ובנוגע למתן חוות דעת והמלצות לביצוע התאמות בתעסוקה, בהשכלה גבוהה, בחינוך וכיו"ב, נגזרת מהסמכויות שהעניק המחוקק לבעלי המקצוע השונים על פי מקצועותיהם.

מורשה נגישות מתו"ס רשאי לייעץ ולאשר ע"פ סמכויותיו כמהנדס/ אדריכל/ הנדסאי.

 

טופס יצירת קשר מועמדים כללי
אימות נתונים

\ אדריכל ואדריכל נוף, מהנדס באחד ממקצועות הבנייה, הנדסאי בניין מדור תכנון או אדריכלות, בעלי תעודת בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או בחו"ל

\ תעודת רישום תקפה בפנקס המקצוע, במדור שקבע רשם המהנדסים והאדריכלים או רשם ההנדסאים במשרד העבודה.

\ ניסיון מקצועי בתכנון ובנייה של שלוש שנים לפחות מיום הרישום בפנקס

\ ידיעת השפה העברית על בוריה

\ הקבלה לקורס מותנת במעבר ועדת קבלה של משרד העבודה והרווחה

תנאי הקבלה כפי שנקבעו מכוח החוק על ידי משרד העבודה והרווחה

תכנית הלימודים תכלול מרכיבים עיוניים ומעשיים, לפי הנחיות משרד העבודה והרווחה. התכנית תתמקד בהנגשה של מבנים, תשתיות וסביבה. יחד עם זאת, יכללו בה גם שיעורי מבוא להנגשת השירות.

בין הנושאים הנלמדים

\ הוראות הדין הרלוונטיות לתחום הנגשת מבנים, תשתיות וסביבה

\ הדרכים להנגשת מבנים, תשתיות וסביבה לסוגיהם שהחוק חל עליהם; אמצעים, התאמות טכנולוגיות ופתרונות הנדסיים בין בדרך כלל ובין לפי סוגי המבנים, התשתיות והסביבה

\ סוגי המוגבלויות וצורכי האדם עם מוגבלות, עקרונות ההנגשה ודרכי יישומם הלכה למעשה

האוניברסיטה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ובהרכב המרצים בהתאם לצורך

במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס) בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס ההנדסאים והטכנאים לפי העניין, זכאי להירשם מי שמתקיימים בו כל אלה:

\ הרשם לעניין מהנדסים ואדריכלים או הרשם לעניין הנדסאים לפי העניין, קבע כי נתקיימו בו דרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

\ עמד בכל דרישות תכנית הלימודים

\ עבר בהצלחה בחינה מעשית ובחינה עיונית שערך משרד העבודה

\ בעל תעודת מקצוע שנתן משרד העבודה

מכלול התקנות העוסקות בהכשרת מורשים לנגישות

\ בוגרי התכנית שעמדו במטלות הקורס במלואן, יהיו זכאים לגשת לבחינת המקצוע (עבור הבחינה תידרשו לשלם ישירות אל מול משרד הרווחה והעבודה)

\ משרד הרווחה והעבודה יעניק תעודה למי שעבר בהצלחה את בחינת המקצוע

\ תעודת הגמר, המקצוע ורישום בפנקס באחריות משרד העבודה

\ היקף הקורס 200 שעות לימוד והוא כולל ימי סיור, תרגול, ועבודה מעשית, סה"כ – 25 מפגשים.

\ הקורס מתקיים פעמיים בשנה – מחזור אביב ומחזור סתיו.

\ ימי לימוד: ראשון בין השעות 09:00-16:30

\ הלימודים יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך בתל אביב