רישום לקורסי היערכות למצבי חירום – משרד השיכון

רישום לקורסי היערכות למצבי חירום - משרד השיכון

פרטי הלומד

שירות צבאי *
השכלה *
האם עברת בעבר קורס? *

ההכשרות בתחום

בחר/י קורסים: *

התחייבות הלומד

אני מצהיר /ה כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ומחייבים וכן הנני מתחייב למפורט בסעיפים הבאים:

  • עלי להודיע בכתב על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים, ולוודא קבלת המכתב.
  • ידוע לי קבלתי לקורס מותנית בעמידתי בכל תנאי הקבלה של הקורס.
  • למנהלי הקורס קיימת הזכות להפסיק את לימודי במקרה של התנהגות לא נאותה, הפרעה למהלך הלימודים התקין ו/או אי עמידה בתנאי הקורס.
  • ידוע לי כי אהיה זכאי לתעודת סיום רק אם אשלים את מטלות הקורס ואעמוד בחובת הנוכחות בקורס (בשיעור 100% משעות ההשתלמות) במקרה של היעדרות מוצדקת, בכפוף לאישור פורמלי, תינתן תעודת גמר למשתתף אשר נכח ב 80% השתתפות.
  • ידוע לי כי ההשתלמות ממומנת במלואה על ידי משרד השיכון והבינוי.
אני מצהיר /ה כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ומחייבים וכן הנני מתחייב למפורט בסעיפים לעיל
צרף/י צילום תעודת זהות + ספח *
Maximum upload size: 8.39MB
צרף/י תעודת מקצוע או אישור רישום בפנקס (המהנדסים/ אדריכלים/ הנדסאים) *
Maximum upload size: 8.39MB
קבלת מידע מהאוניברסיטה באופן אלקטרוני *