הסדרי מימון לפריסת תשלומי שכר הלימוד מקרן שכ"ל תש"ף

הלוואה המסובסדת ע"י האוניברסיטה תועבר לטובת יתרות תשלום הסטודנט בלבד ולא תועבר לחשבון בנק הסטודנט.

 

סטודנט שזכאי להלוואה המסובסדת ע"י האוניברסיטה והפסיק את לימודיו:

עד חודשיים לאחר מועד פתיחת שנת הלימודים – יחויב במלוא עלות הריבית בגין ההלוואה.
לאחר חודשיים ממועד פתיחת שנת  הלימודים – יחויב בחלק היחסי מעלות הריבית בגין ההלוואה.


אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.