שאלות נפוצות

שאלות בנושאים כלליים

 תשלומים יש להסדיר תוך 30 יום מיום עריכת מערכת השעות/ ביצוע שינויים במערכת השעות.

סטודנט שלא ידאג להסדיר את התשלום במועד, יחויב בסך 150 ₪ בגין אי הסדרת תשלום במועד, עבור כל חודש פיגור ובנוסף תיחסם גישתו לשירותי המידע האישי.

תעריפים לשנת תשפ"א:

אגרת אבטחה – אגרת חובה בסך 454 ₪

אגרת ארגון הסטודנטים הארצי היציג – אגרת חובה בסך 10 ₪ 

אגרת רווחה – אגרת רשות עד שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים בסך 430 ₪  

אגרות אלו זהות ללומדים בסמסטר אחד או יותר ואינן תלויות בהיקף שכר הלימוד.

* לפירוט מלא ניתן לעיין בנהלי שכ"ל באתר.

תשלום המשולם במזומן עד ה 15/09 לאותה שנת לימודים, תשלום זה מקנה הנחה בהיקף 2.5% משכ"ל תקני. 

תשלום זה ניתן לשלם באמצעות שובר תשלום בבנק הדואר (מזומן או צ'ק מזומן), פיקדון צבאי או העברה בנקאית.

שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש יולי הקודם לתחילת שנת הלימודים, מדד זה מפורסם בחודש אוגוסט העוקב. 

כל תשלומי שכר הלימוד צמודים למדד עד למועד התשלום על מנת לשמור על הערך הריאלי של הכסף עד למועד התשלום ובהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה.

סטודנט הזכאי לכספי מלגות, יקבל אותם ישירות לתיק הגביה שלו באוניברסיטה.

יתרות ממלגות יקוזזו עם חובות/ יתרות שישנם בתיק.

במידה ולסטודנט לא יהיו חובות, יוכל לקבל את הכסף אל חשבון הבנק שלו, בעדכון פרטי חשבון בנק להחזר. 

סטודנט אשר קיבל מלגה ולא למד בפועל, המלגה תבוטל ויהיה עליו להסדיר את שכ"ל.

תקופת השינויים היא התקופה בה הסטודנט רשאי לבצע שינויים בהרכב מערכת השעות והרכב הקורסים שלו. 

תאריכי תקופת השינויים נקבעים ע"י המזכירות האקדמית ומפורסמים באתר האוניברסיטה. 

סטודנט שמבטל קורס (אקדמי/ אנגלית) במהלך תקופת השינויים, לא יחוייב עליו מבחינה כספית. 

בתום תקופת השינויים המאוחרת, יבוצע החיוב עבור הקורסים אליהם רשום הסטודנט ללא קשר אם הסטודנט לא ילמד את הקורס בפועל. 

כל סטודנט בעל חוב יחסם לקבלת שירותי האוניברסיטה עד להסדר החוב. 

מסטודנט זה ימנעו השירותים הבאים: כניסה למערכת הממוחשבת לרבות, הורדת תכנים לימודיים והגשת מטלות מקוונת, קבלת מסרונים, קבלת ציונים, הדפסת גיליון ציונים, מידע על ציונים , קבלת שירותים מהמזכירות והדפסת אישורים .

יתרת זכות בחשבון של סטודנט מתקזזת באופן אוטומטי עם יתרות לתשלום (במידה וקיימות) במידה ולא קיימת יתרה לתשלום, הזכות מועברת באופן אוטומטי לשנת הלימודים הבאה (כשהיא צמודה למדד). 

סטודנט המעוניין בקבלת החזר כספי יפנה בבקשה דרך מערכת הפניות למדור שכר לימוד. 

החזר כספי לסכומים שלא שולמו מהפיקדון הצבאי, יינתן באמצעות העברה בנקאית. במידה וקיימת הוראת קבע מהבנק, תבוצע העברה ישירות לחשבון זה. במידה ולא קיימת הוראת קבע באחריות הסטודנט להעביר למדור שכר לימוד דרך מערכת הפניות, צילום כרטיס אשראי שעליו מוטבעים פרטי חשבון הבנק/ צילום צ'ק/ אישור ניהול חשבון.

ע"פ הנחיות משרד הביטחון, במידה והתשלום בוצע מכספי הפיקדון באחריות הסטודנט לציין זאת בפניה על מנת שהכסף יוחזר לפיקדון.

סטודנטים ישראלים, המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין עובדים למעבידים, או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי, או אחר – ישלמו שכר לימוד הגבוה ב 25% משכר הלימוד בו מחויב סטודנט.

על הסטודנט לפנות למדור שכר הלימוד עד תחילת שנת הלימודים ולהביא עמו כתב התחייבות מתאים מאת הגורם המממן.

על סטודנט המעוניין לקבל הכרה כספית בקורסים אותם למד במסגרת לימודים קודמים, לדאוג לקבל הכרה אקדמית בלימודיו הקודמים.

סטודנט לא ירשם לקורס עבורו הגיש בקשה לפטור. 

במידה ולמרות האמור בחר להירשם ולא ביטל במהלך תקופת השינויים – יידרש לשלם עבור הקורס, גם אם בקשתו לפטור תאושר.

ניתן לפנות בבקשות אישיות החורגות מהתקנון אל וועדת חריגים של מדור שכר לימוד באמצעות מערכת הפניות.

יש לציין מהי הבקשה המיוחדת ולנמק את הסיבות לבקשתה. מומלץ לצרף אישורים התומכים בבקשה. על רקע מצב כלכלי יש לצרף טופס ריכוז יתרות ופירוט מצב חשבון מהבנק.

פניה לוועדת חריגים של מדור שכר לימוד כרוכה בעלות של 100 ₪.
רק במידה ובקשתך תתקבל באופן מלא ע"י הוועדה, תזוכה על דמי הטיפול בפניה.

תעריפי שכר לימוד

דמי רישום הינו תשלום הנדרש על מנת להרשם לאוניברסיטת אריאל, דמי הרישום אינם מהווים אישור קבלה ללימודים ואינם מוחזרים.

עלות דמי הרישום לשנת תשפ"א הינה 463 ₪ (כולל 45 ₪ על ערכת רישום).

סטודנט המקפיא או מפסיק את לימודיו ולאחר מכן מחדשם ישלם 254 ₪.

"התשלום הראשון" הנו תנאי הכרחי לבניית מערכת שעות ויש לשלמו עד 5 ימים לפני מועד הכנת המערכת.

הכנת מערכת שעות מהווה התחייבות מצד הסטודנט לתשלום מלוא שכר הלימוד. 

גובה התשלום לשנה"ל תשפ"א הינו 3,450 ₪ וכולל תשלומים נלווים (אגרת אבטחה בסך 454 ₪, אגרת רווחה בסך 430 ₪, אגרת ארגון הסטודנטים היציג הארצי בסך 10 ₪) ו 2,556 ₪ לטובת שכ"ל.

סכום בגובה 10% משכר הלימוד בסיס או תקני לזכאים שסטודנט אשר לומד בשנת ליימודים -50% או פחות מהתוכנית הנורמטיבית לשנה (לא כולל קורסי אנגלית וקורסי פטור) מחויב כתוספת לשכר הלימוד הנורמטיבי.

סטודנט אשר גורר את התואר שלו מעבר לשנות התקן מחויב בתוספת לשכר הלימוד הנורמטיבי.
גובה הגרירה עומד כיום על 10% משכר הלימוד הבסיסי או התקני לזכאים.
סטודנט בתואר השני יחויב בגרירה מהשנה החמישית לתואר.

תעריפים לשנת תשפ"א: 

מבחן פטור 100 ₪

מבחן אמיר"מ 252 ₪ 

מבחן התאמה 150 ₪ 

מבחן מיון 150 ₪ 

סטודנט הלומד בקורסי מדרשה חיצוניים, מחויב בתשלום דמי רישום בסך 100 ₪ עבור כל קורס מדרשה לאוניברסיטה בנוסף להסדר התשלום המשולם מול המדרשה.

תשלום עבור קורסי האנגלית הנו בנוסף לתשלומי שכר הלימוד ואינו נצבר למינימום שכר לימוד הנדרש לתואר.

תעריפי קורסי אנגלית רגילים לשנת תש"ף:

טרום בסיסי א' 4,159 ₪ 

טרום בסיסי ב' 3,119 ₪ 

בסיסי 3,119 ₪ 

מתקדמים א' 2,079 ₪  

מתקדמים ב' פטור מתשלום בפעם הראשונה. קורס חוזר 2,079 ₪             

עלות קורסים מזורזים גבוהה ב- 40% מהסכומים הנ"ל.

הקורס פטור מתשלום בפעם הראשונה בלבד. 

קורס חוזר עלותו בתשפ"א 750 ₪ לשנת תשע"ט.

תעריפים לשנת תש"ף:

עלות קורסי מבוא/ הרחבה בפיסיקה וכימיה הינו 1,650 ₪

תעריפים לשנת תשפ"א:

דיפלומה 50 ₪

דיפלומה כהעתק מהתיק האלקטרוני עבור בוגרים החל משנה"ל תשע"ג 100 ₪

דיפלומה מתיק אישי אשר בארכיון עבור בוגרים עד שנה"ל תשע"ב 200 ₪

הנפקת גיליון ציונים סופי נוסף +חותמת מוסד 36 ₪

גיליון ציונים סופי באנגלית  36 ₪ 

אישור לימודים באנגלית 36 ₪

אישור זכאות באנגלית 36 ₪ 

אימות השכלה לתואר בודד 150 ₪ 

אימות השכלה לכל תואר נוסף 100 ₪

חד משמעית לא.

מלבד קורסי אנגלית מזורזים המתקיימים בסמסטר קיץ ועלותם גבוהה ב- 40% מתעריפי קורסי אנגלית רגילים.

אופן חישוב שכר לימוד

חיוב שכר הלימוד מחושב לפי עלות נקודות זכות (נ"ז).

עלות נ"ז מתומחרת בהתאם לגובה שכר לימוד המפורסם ע"י המועצה להשכלה הגבוהה ובהתאם לתכנית הלימודים.

עלות קורס מחושבת כך: עלות נ"ז כפול סה"כ הנ"ז של הקורס. 

לשנת תש"ף:

גובה שכ"ל בתש"ף הינו 13,863 ₪ עבור 100% מערכת שעות לשנה זו, לסטודנטים לתואר ראשון שטרם צברו 18 נ"ז בציון עובר ולסטודנטים לתואר שני.

גובה שכ"ל הינו 10,259 ₪ (לאחר הפחתת שיפוי) עבור 100% מערכת שעות לשנה זו, לסטודנטים לתואר ראשון שצברו 18 נ"ז בציון עובר.

גובה שכ"ל המעודכן בכרטיס הגביה של הסטודנט הינו בהתאם לגובה שכ"ל המפורסם ע"י המועצה להשכלה הגבוהה ובהתאם לאחוז המהווה מערכת שעות אליה רשום הסטודנט.

לדוגמא: סטודנט הרשום למערכת שעות בהיקף 135% יחויב ב 35% יותר מגובה שכ"ל שפורסם ע"י המל"ג, אך העלות הכוללת של התואר הינה אותה עלות גם אם חלוקת האחוזים משתנה בכל שנה.

לפי החלטת המועצה להשכלה גבוהה, שכר הלימוד לתואר ראשון יהיה מופחת ב- 26% (שיפוי).

החזר שיפוי מותנה בצבירת מינימום 18 נ"ז. 

הצבירה הנה רב שנתית לסטודנטים בסטטוס "מן המניין".

אין צורך לצבור מחדש 18 נ"ז בכל שנה.

העלות המינימאלית הכוללת לתואר הינה גובה שכר לימוד לתואר ראשון תקני (לאחר שיפוי) ולתואר שני בסיסי (ללא שיפוי) כפול מספר שנות התקן לתואר בניכוי הפטורים שאושרו אקדמית.

שנות תקן- המספר המינימאלי לשנות הלימוד הרצופות שהוגדרו לקבלת תואר.

במעמד בדיקת טופס טיולים נבדק כי שולמה העלות הנדרשת לתואר.

לפי נהלי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) על הסטודנט לסיים את התואר בשנות התקן ולהגיע לאחוז הנדרש לתואר (300% עבור 3 שנים וכדומה). 

כל שנה המל"ג מפרסם את גובה שכ"ל התיקני ועל סמך השעות הנורמטיביות שהמחלקה קובעת מחשבים את עלות לנקודת זכות.

הבדיקה אורכת עד 10 ימי עבודה מיום הגעת הטופס הפיזי למדור שכ"ל.

אפשרויות להסדרת תשלום

באפשרותך להנפיק שובר לתשלום באופן עצמאי באמצעות מערכת השירות מידע אישי –> כניסה ל"דף חשבון" –> כניסה ללשונית "שוברים" –> לחץ על הכפתור המציג דף עם מדפסת בשורת השובר הרצוי –> המתן להנפקת השובר

במידה וברצונך שובר עם סכום ספציפי, לחץ על הכפתור המציג דף עם מדפסת בשורת השובר עם סכום 0 –> עדכן את הסכום שברצונך לשלם –> המתן להנפקת השובר.

לתשומת ליבך, לא ניתן לעדכן פעמיים את הסכום באותו השובר.

מערכת שירות המידע האישי –> דף חשבון –> בחירת השנה הרלוונטית –> תשלום מקדמה –> בחירת מס' התשלומים הרצוי –> המשך לביצוע תשלום.

ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים (מותנה בסכום של 1,900 ₪ ומעלה, מינימום 950 ₪ לתשלום) או 3-18 תשלומים בתכנית קרדיט- בהתאם להסדר של בעל הכרטיס עם הבנק, התשלום בתשלומי קרדיט נושא ריבית לפי קביעת חברות האשראי (מומלץ לבדוק לפני התשלום שיש מסגרת קרדיט מספיקה). 

מערכת שירות המידע אישי –> כניסה ל"דף חשבון" –> כניסה ללשונית "הסדרים" –> בחר בקטגוריית "תחום גבייה" את התחום שברצונך לחייב בהוראת הקבע –> בחר בקטגורית "קוד הסדר" את האופציה "בכרטיס אשראי" –> יש באפשרותך לשנות את מס' התשלומים בקטגורית "מס' תשלומים" –> השלם את פרטי מס' כרטיס האשראי, תוקף ותעודת זהות של בעל הכרטיס –> לחץ על "שמור". 

אופן תשלום זה מוגבל עד 7 תשלומים צמודים למדד החל מנובמבר (לסטודנטים חורף) או ממרץ (לסטודנטים אביב). 

התשלומים מחויבים בכל 13 לחודש.

יש להחתים את הבנק על טופס הרשאה לחיוב חשבון הנמצא באתר האוניברסיטה (מועמדים וסטודנטים –> שכר לימוד –> טפסים) או בתיבות השירות 

ולעדכן את הוראת הקבע  ע"י ההנחיות הבאות: כניסה לשירות המידע האישי –> כניסה ל"דף חשבון" –> כניסה ללשונית "הסדרים " –> בחר בקטגורית "תחום גבייה" את התחום ברצונך לחייב בהוראת הקבע –> בחר בקטגורית "קוד הסדר" את האופציה "הוראת קבע בבנק", ניתן לשנות את מס' התשלומים בקטגורית "מס' תשלומים" –> השלם את פרטי מס' הבנק, מס' הסניף ומס' חשבון הבנק –> צרף כקובץ את טופס ההרשאה לחיוב –> לחץ על "שמור".

אופן תשלום זה מוגבל עד 7 תשלומים צמודים למדד החל מנובמבר (לסטודנטים חורף) או ממרץ (לסטודנטים אביב). 

התשלומים מחויבים בכל 13 לחודש.

מילוי בקשה מקוונת באזור האישי של אתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים כאשר יש להקפיד למלא את הבקשה באופן מדויק 

העלאת השובר באמצעות Upload ומילוי כל השדות בצורה נכונה ומדויקת בדגש על סמל מוסד, סכום לתשלום ומס' שובר 

קבלת הודעה לאזור האישי על העברת הכסף ממשרד הביטחון לאוניברסיטת אריאל 

עדכון התשלום בתיק הגביה בתוך 5 ימי עסקים ע"י מדור שכ"ל.

ניתן לשלם במזומן בבנק הדואר ע"י שובר לתשלום שנשלח אלייך במייל. השובר מתעדכן במערכת אוטומטית תוך 5 ימים עסקים.

יש באפשרותך לשלם חלק מהסכום באמצעות מערכת המידע האישי –> דף חשבון –> ביצוע תשלום באשראי –> לסמן V ב"שלם יתרתך" –> להקליד את הסכום הרצוי לתשלום ב"סכום אחר" –> לסמן V בעמודה "לתשלום" –> המשך לביצוע תשלום.

פרטי חשבון הבנק ללימודים אקדמיים ו/או מכינה: בנק אוצר החייל 14 סניף 343 מס' חשבון 181746

פרטי חשבון הבנק ללימודי הנדסאים ו/או מעונות: בנק אוצר החייל 14 סניף 343 מס' חשבון 33437

לאחר ביצוע העברה בנקאית יש להעביר את האסמכתא על ביצוע העברה כקובץ מצורף במערכת הפניות.

הרישום לקורסים ייפתח רק לאחר קליטת התשלום בפועל– עד 5 ימי עבודה מיום ביצוע ההעברה בפועל.

הנפקת אישורים

מערכת מידע אישי –> אפשרויות נוספות –> אישורים –> אישור גובה שכר לימוד.

הפקת האישור דרך מדור שכ"ל כרוכה בעלות של 30 ₪ והאישור המופק דרך המדור ודרך המידע האישי הינו זהה.

מערכת המידע האישי –> דף חשבון –> לחיצה על ה + בצד ימין וליד כל תשלום שביצעת יש תמונה של הדפסה –> לחיצה על תמונת ההדפסה ומופקת קבלה שבאפשרותך להדפיס.

מערכת המידע האישי –> דף חשבון –> תשלומים עתידיים 

מערכת המידע האישי –> דף חשבון –> מעבר לשנה הרלוונטית (צד ימין מעל הטבלה) –> הדפסה (צד שמאל מעל הטבלה).

קבלה עבור תשלום ששולם באמצעות שובר לתשלום הינה השובר לתשלום חתום המתקבל במעמד התשלום.

למדור שכר לימוד אין אפשרות להפיק קבלה עבור תשלום שלא בוצע במדור.

מערכת מידע אישי ← אפשרויות נוספות ← אישורים ← אישור לקאנטרי
האישור ניתן לסטודנטים ששילמו אגרת שירותי רווחה בלבד

הפסקת לימודים

יש ליידע בכתב את המחלקה האקדמית עם העתק למדור שכר לימוד.

את הודעת הביטול יש להעביר דרך מערכת הפניות שבאתר האוניברסיטה. באמצעות מערכת זו, נשמר תיעוד של הפניה עם מועד שליחתה הן אצל השולח והן אצל המקבל.

* לפירוט מלא ניתן לעיין בנהלי שכ"ל.