הנחיות להגשת הצעת מחקר

לפניכם הנחיות לכתיבת הצעת מחקר לתואר שלישי, לקראת המשך הלימודים ובדיקת ההצעה ע"י מרצים בכירים מהאוניברסיטה ומחוצה לה.

הנחיות כלליות

רווח 1.5 בין השורות

יישר הטקסט לשני הצדדים

מספור עמודים

גופן בגודל 12

שוליים של 2.45 ס"מ מכל צד

התחלת פיסקאות בהכנסת המילה הראשונה פנימה TAB

הגשה בשלושה עותקים מודפסים, כרוכים בספירלה ובעותק אחד דיגיטלי (PDF)

עמוד שער

עמוד שער בעברית ובאנגלית הכולל את נושא עבודת המחקר, שם הסטודנט, שם מנחה/י העבודה וחתימתו/ם.

הצעת המחקר תכלול

עמוד שער יש לכלול 2 עמודי שער ב2 השפות: בעברית (יש לכרוך כדף כריכה מימין לשמאל) ובאנגלית (יש לכרוך כדף כריכה משמאל לימין) בעמוד השער יצוין נושא עבודת המחקר, שם הסטודנט, שם מנחה/י העבודה וחתימתו/ם ללא ציון שם מחלקה.

 • עמוד תוכן עניינים הכולל את שמות הפרקים ומספרי העמודים.
 • תקציר יש לכלול תקצירים ב 2 השפות לאחר עמוד השער בהתאמה. על התקציר לתאר באופן תמציתי את האמור בסעיפים ג-ו להלן, בהיקף של עד 112 מילה.
 • פרק מבוא הכולל הסבר כללי של נושא וחשיבותו.
 • פרק רקע הכולל רקע תיאורטי ו/או רקע מהספרות המדעית. פרק זה יכול להופיע גם לאחר פרק "מטרת המחקר".
 • פרק מטרת המחקר הכולל הגדרה ברורה של המטרה.
 • פרק שאלות מחקר ו/או הנחות מחקר. הגדרה מדויקת של שאלות המחקר שעליהן תתקבלנה תשובות עם תום המחקר (ניתן לנסח גם כהשערות).
 • פרק שיטות המחקר. בפרק זה תינתן תשובה לשאלה באילו שיטות יבוצע המחקר ובאילו שיטות יעובדו וינותחו הממצאים. יש לציין בפירוט את העיקרון שעל פיו מתורגמות שאלות המחקר והשערות למינוח ביצועי. יש לפרט את שיטת עיבוד הנתונים ו/או הסטטיסטיקה המלווה (במידה והמידע רלוונטי). במחקרים חברתיים חשוב לפרט את שיטת הדגימה.
 • סעיף על חשיבות המחקר. חובה להוסיף בסוף ההצעה על תרומת המחקר והחידוש שבו לעומת מה שנעשה בתחום עד עתה.
 • רשימה ביבליוגרפית. יש להקפיד על רישום מדויק, שיטתי ועדכני של כל המקורות המוזכרים בגוף הצעת המחקר, לפי הנהוג בתחום המחקר הנדון.
 • תקציר או Abstract 
 • דף שער באנגלית \ עברית בהתאם לשפת העבודה

תנאים להגשה

 • היקף הצעת המחקר לא יעלה על 20 עמודים (לא כולל עמוד שער, עמוד תוכן, תקציר, רשימה ביבליוגרפית ונספחים).
 • עבודת דוקטורט תישא אופי של מחקר אמפירי או עיוני-תיאורטי או צירוף של השניים.
 • תכנית המחקר תוגש בשפה העברית או בשפה האנגלית, שער ותקציר יופיעו בעברית ובאנגלית.
 • במידה ונושא העבודה דורש אישור של ועדת האתיקה יש לדאוג לאישור זה מהמחלקה לפני הגשת הצעת המחקר לשיפוט. עם הגשת ההצעה לשיפוט בפקולטה, יש לצרף אישור זה.
 • יש להקפיד על לשון וסגנון נאותים.
 • המנחה יחתום על גבי העבודה לצד שמו. הסטודנט יגיש את כל העותקים לרכזות התואר השלישי.
 • יש להגיש את הצעת המחקר עד 12 חודשים מתחילת לימודי הדוקטורט בהתאם למצוין בתקנון התואר השלישי.
 • הצעה שחורגת מכללים אלה תוחזר לסטודנט לתיקון להגשה מחדש.