טרם אישור הצעת מחקר

לפני אישור הצעת המחקר (סטטוס על תנאי)

  • בפתיחת כל שנה אקדמית – הסדרת תשלום מקדמה / נלוות למלגאים.
  • ביצוע מחקר – כל ארבעה חודשים יש להגיש דיווח על פעילות מחקרית

הגשת הצעת מחקר

 שיפוט

ההצעה נשלחת לשלושה שופטים שאושרו על ידי דקן בית הספר ללימודים מתקדמים.

  • ביצוע תיקונים לפי דרישות השופטים ואישור המנחה שהתיקונים בוצעו.
  • הגשת עותק קשיח + עותק אלקטרוני של ההצעה המתוקנת ושליחתו לבדיקה חוזרת אם נדרש.

בחינת מועמדות

  • בחינה בעל פה על הצעת המחקר בפני שופטים ומנחים.

אישור הצעת המחקר

  • אישור הצעת המחקר על ידי הוועדה לתואר שלישי.
  • קביעת מעמד "מן המניין".