לאחר אישור הצעת מחקר

 • בפתיחת כל שנה אקדמית – הסדרת תשלום מקדמה / נלוות למלגאים.
 • ביצוע מחקר – כל ארבעה חודשים יש להגיש דיווח על פעילות מחקרית
 • לימוד קורסים על פי הנחיית המנחה.

הגשת הדוקטורט

 • עבודת הדוקטורט כתובה בפורמט הנדרש
 • עבודת הדוקטורט חתומה על ידי המנחה/מנחים.
 • הגשת עבודת הדוקטורט בשני עותקים קשיחים כרוכים בספירלה + עותק אלקטרוני PDF. (ייתכן וידרשו עותקים נוספים)
  את העותק האלקטורני יש לשלוח לכתובת: graduatestudies@ariel.ac.il
 • הדוקטורט נשלח לשני שופטים שאושרו על ידי דקן בית הספר ללימודים מתקדמים.

שיפוט

 
 • ביצוע תיקונים לפי דרישות השופטים ואישור המנחה שהתיקונים בוצעו.
 • הגשת עותק קשיח + עותק אלקטרוני של ההצעה המתוקנת ושליחתו לבדיקה חוזרת אם נדרש.

 

הצגת המחקר במסגרת הסמינר המחלקתי

אישור הדוקטורט

סגירת התואר

 • מילוי טופס סיום חובות מקוון