קמפוס ירוק באוניברסיטת אריאל

לאוניברסיטת אריאל הסמכה לתקן לניהול מערכות סביבה, ת"י ISO 14001. במסגרת זו, האוניברסיטה מתנהלת בכל הנוגע להיבטים הסביבתיים בהתאם למערכת נהלים והנחיות שנקבעו מראש, ובוחנת באופן תקופתי את מידת עמידתה בנהלים והנחיות אלו ומידת השיפור בביצועי המערכת. אחת לשנה נסקרת האוניברסיטה גם על ידי גוף התעדה חיצוני לבחינת התאמת מערכת הניהול הסביבתי לדרישות התקן. אוניברסיטת אריאל מוסמכת כ-"קמפוס ירוק" מטעם המשרד להגנת הסביבה. אוניברסיטת אריאל מדורגת גם במסגרת דירוג ה- Green Metric, דירוג בינלאומי הבוחן את הפעילות הסביבתית של מוסדות אקדמיים ברחבי העולם.

תקנים סביבתיים

 

אוניברסיטת אריאל בשומרון מוסמכת לתקן ISO 14001 – תקן למערכות ניהול איכות הסביבה. תקן זה הינו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות סביבה יעילה בארגון.

תקן זה דורש מהארגון עמידה בדרישות כל דין כתנאי יסוד, מנהיגות ואחריות סביבתית מצד מנהלים בארגון, חשיבה מבוססת סיכונים והזדמנויות וניהול סביבתי אשר ככלל ממזער את פוטנציאל הפגיעה בסביבה ומביא לשיפור מתמיד בביצועים הסביבתיים.

אוניברסיטת אריאל מוסמכת לתקן זה החל משנת 2010 ומתנהלת בהתאם לדרישות אלו.

תקן קמפוס ירוק מתווה מדיניות איכות הסביבה למוסדות להשכלה גבוהה.

מדיניות סביבתית

אוניברסיטת אריאל בשומרון פועלת לצמצום ההשפעות הסביבתיות של הארגון. 

הקווים המנחים את פעילותנו הסביבתית בארגון מבוססים על המדיניות הסביבתית שאושרה ע"י הנהלת הארגון.