קמפוס ירוק באוניברסיטת אריאל

כחלק מהמחויבות הארגונית לנושא, לאוניברסיטת אריאל הסמכה לתקן הוולונטרי לניהול מערכות סביבה, ת"י ISO 14001. במסגרת זו, האוניברסיטה מתנהלת בכל הנוגע להיבטים הסביבתיים בהתאם למערכת נהלים והנחיות שנקבעו מראש, ובוחנת באופן תקופתי את מידת עמידתה בנהלים והנחיות אלו ומידת השיפור בביצועי המערכת. אחת לשנה נסקרת האוניברסיטה גם על ידי גוף התעדה חיצוני לבחינת התאמת מערכת הניהול הסביבתי לדרישות התקן. בימים אלו נמצאת האוניברסיטה גם בשלבי הכרה כ"קמפוס ירוק" מטעם המשרד להגנת הסביבה. אוניברסיטת אריאל מדורגת גם במסגרת דירוג ה- Green Metric, דירוג בינלאומי הבוחן את הפעילות הסביבתית של מוסדות אקדמיים ברחבי העולם.

תקנים סביבתיים

אוניברסיטת אריאל בשומרון מוסמכת לתקן ISO 14001 – תקן למערכות ניהול איכות הסביבה. תקן זה הינו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות סביבה יעילה בארגון.

תקן זה דורש מהארגון עמידה בדרישות כל דין כתנאי יסוד, מנהיגות ואחריות סביבתית מצד מנהלים בארגון, חשיבה מבוססת סיכונים והזדמנויות וניהול סביבתי אשר ככלל ממזער את פוטנציאל הפגיעה בסביבה ומביא לשיפור מתמיד בביצועים הסביבתיים.

אוניברסיטת אריאל מוסמכת לתקן זה החל משנת 2010 ומתנהלת בהתאם לדרישות אלו.

בימים אלו נמצאת האוניברסיטה גם בשלבי הכרה כ"קמפוס ירוק" מטעם המשרד להגנת הסביבה.

מדיניות סביבתית

אוניברסיטת אריאל בשומרון פועלת לצמצום ההשפעות הסביבתיות של הארגון. 

הקווים המנחים את פעילותנו הסביבתית בארגון מבוססים על המדיניות הסביבתית שאושרה ע"י הנהלת הארגון.

הנהלים הסביבתיים המצורפים מתארים את האופנים השונים בהם אנו מיישמים את המדיניות הסביבתית.

נשמח לשמוע הארות, תלונות והצעות בנושא. 

 

המועצה הירוקה

שלמה קמינסקי - מרכז המועצה, ע. ממונה איכות הסביבה באוניברסיטה

במסגרת הפעילות לקראת הסמכה מטעם המשרד להגנת הסביבה כ"קמפוס ירוק", הקימה האוניברסיטה "מועצה ירוקה" אשר מורכב מנציגי הנהלה, נציגי אקדמיה ונציגי סטודנטים, בהתאם לדרישות ההסמכה.

המועצה מתכנסת אחת לחודש וחצי ודנה בפעילויות הנדרשות לצורך העלאת מודעות לאיכות הסביבה בקרב סטודנטים ועובדי האוניברסיטה וכן בפעילויות לשימור משאבים סביבתיים, צמצום צריכת משאבים ושיפור הביצועים הסביבתיים של האוניברסיטה באמצעות פרויקטים ייעודיים (השבת מי שפכים להשקיה, הקמת גגות סולאריים ועוד).

לפרטים נוספים אודות פעילות המועצה והעברת הצעות לפעילויות יש לפנות למרכז המועצה, שלמה קמינסקי, בדוא"ל. 

חברי המועצה הירוקה:

 • פרופסור שמואל שחם – נציג האקדמיה
 • עומר ארפי – ממונה איכות הסביבה באוניברסיטה
 • ד"ר קובי אנקר – נציג האקדמיה
 • מאיר בוסקילה – פקולטה לחשמל
 • רועי מוסט – נציג הנהלה לאיכות
 • נעמה כהן-יחזקאלי – דוברת האוניברסיטה
 • נעמה פסקה – דוברות האוניברסיטה
 • מעין שי – ראש מדור מעורבות חברתית
 • דולב שי – דיקנט הסטודנטים
 • אביחי שאשא – יו"ר אגודת סטודנטים , נציג סטודנטים במועצה
 • שלמה קמינסקי – מרכז המועצה, ע. ממונה איכות הסביבה באוניברסיטה

חברי המועצה הירוקה:
 • פרופסור שמואל שחם – נציג האקדמיה
 • עומר ארפי – ממונה איכות הסביבה באוניברסיטה
 • ד"ר קובי אנקר – נציג האקדמיה
 • מאיר בוסקילה – פקולטה לחשמל
 • רועי מוסט – נציג הנהלה לאיכות
 • נעמה כהן-יחזקאלי – דוברת האוניברסיטה
 • נעמה פסקה – דוברות האוניברסיטה
 • מעין שי – ראש מדור מעורבות חברתית
 • דולב שי – דיקנט הסטודנטים
 • אביחי שאשא – יו"ר אגודת סטודנטים , נציג סטודנטים במועצה