מבוא לכלכלה מאקרו

הצגת מודל מקרו המורכב משוק הסחורות, שוק הנכסים (שוק הכסף), שוק גורמי הייצור (שוק עבודה) ושימוש בו כדי להסביר את התנודות ברמת הפעילות הכלכלית, את השינויים במשתנים כלכליים שונים במהלך מחזור העסקים ואת המדיניות הכלכלית לייצוב המשק.
הקורס מיועד גם להקנות את דרך ניתוח של שווי-משקל כללי על סמך הנחות ההתנהגות של היחידות הכלכליות השונות.

המודל הסטטי הנלמד בקורס זה משמש בסיס לפיתוח המודלים הדינמיים בקורס.