תורת המימון

הקורס יעסוק באינפלציה, מדד המחירים, ריבית – ההבדל בין ריביות, משמעות שער הריבית במשק והשלכות המדיניות המוניטרית.
חישובי ערך עתידי וערך נוכחי – חישוב ערך עתידי של תוכניות חסכון בעלות הפקדה חד-פעמית והפקדה בתשלומים. מחיר הון של פירמה.
ניתוח כדאיות השקעות, החזר הלוואות – חישוב החזר הלוואות על פי לוח רגיל ולוח שפיצר. השפעת אינפלציה על חסכון והלוואות, חישוב יתרת חוב לפירעון מוקדם של הלוואות.