מערכת הבריאות בישראל

בקורס יינתן תיאור התפתחות מערכת הבריאות בישראל ויידונו הרפורמות, התקנות, החוקים וההסדרים החברתיים, שעיצבו את פני המערכת, המבנה שלה ואופן תפקודה.