רפואה ומשפט

מטרת הקורסי היא להקנות מושגי יסוד במערכת המשפט תוך מיקוד במערכת הבריאות, לרבות: סקירת מערכת הבריאות והעקרונות שעל פיהן פועלת;

תפיסות היסוד המשפטיות למול תפיסות המערכת הרפואית והדרך בה בוחנת מערכת המשפט את מערכת הבריאות.
הכרת מבנה מערכת הבריאות מהפן החוקי, מטרותיה והיחס בין השחקנים השונים במערכת.
הכרת חקיקת הבריאות העיקרית ומקצועות הבריאות השונים, הן באמצעות מעבר על החקיקה הרלוונטית והן באמצעות עיסוק סוגיות פרטניות במערכת הבריאות.