spss

מטרת הקורס היא הקניית ידע ומיומנות בשימוש והפעלת התוכנה הסטטיסטית.
במהלך הסמסטר הראשון נתמקד בהכרה כללית של התכנה, אחסון נתונים, הכרה של פקודות הגדרה וטרנספורמציה וביישום וביצוע תכנים של סטטיסטיקה תיאורית והסקית.

כמו כן יינתן דגש לכתיבת ממצאים על פי דרישות ה- APA.